Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povečane koncentracije radona o osnovnih šolah in vrtcih

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni vrh, v kateri so tudi prostori Vrtca Idrija. 

Ogledali smo si prostore šole ter se srečali z ravnateljico in ostalim osebjem šole. Na skupnem sestanku so bili prisotni tudi starši učencev te šole. 

Naključno merjenje radona pred poletjem v letu 2013 je pokazalo, da je vsebnost radona na določenih mestih v šoli tudi 13 krat presežena. Inšpekcija Uprave RS za varstvo pred sevanji je izdala odločbo, da mora biti sanacija šole izvedena do avgusta 2014. Omenjena inšpekcija je naložila še nekatere druge ukrepe. Ob našem obisku šole je bil narejen premaz prostorov vrtca z epoksi smolo, šola je v kritičnih prostorih omejila pouk, zagotovila je redno zračenje, kakšne resnejše sanacije pa še ni bilo izvedene. 

Varuh se je v zvezi z obravnavano problematiko obrnil tako na Občino Idrija kot na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in na Upravo RS za varstvo pred sevanji. Na problematiko smo opozorili tudi Nacionalni institut za javno zdravje. Prav tako smo na sestanku na obravnavano problematiko opozorili ministra dr. Jerneja Pikala in nato še ministrico dr. Stanko Setnikar Cankar. 

Občina Idrija je naročila predlog sanacije celotne temeljne plošče spodnje etaže šole, kar bo predvidoma, glede na zadnje znane meritve, potrebno razširiti tudi na telovadnico, kjer je bila nedavno prav tako izmerjena prekoračena stopnja sevanja radona. Občina Idrija kot investitor pa mora pripraviti vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo, ki bo pomenila celostno rešitev problema, na podlagi česar bo MIZŠ pripravilo predlog Vladi RS za pridobitev potrebnih finančnih sredstev. Skladno s 5. členom Programa sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja (Ur, list RS, št. 17/2006) je občina Idrija upravičena do financiranja iz državnega proračuna, vendar v proračunu MIZŠ sredstev za tovrstne namene ni predvidenih. Do leta 2010 je bil v program sofinanciranja investicij v osnovno šolstvo vključen tudi podprogram t.i. interventnega sofinanciranja, kamor so bile uvrščene, poleg drugih nujnih sanacij, tudi sanacije objektov vrtcev in osnovnih šol, izpostavljenih nevarnemu sevanju radona. Podprogram je bil zaradi konstantnega manjšanja proračunskih virov ukinjen, zato mora MlZŠ poslej za odobritev dodatnih sredstev za vsak posamični primer pripraviti vlogo za odobritev preko Vlade RS. 

Specifično okoliščino pri sanacijah prostorov z izmerjeno povišano stopnjo pomeni dejstvo, da je lahko razpon potrebnih ukrepov sanacije zelo raznolik - od zgolj ustrezno izvajanega prezračevanja do tudi porušitve objekta v celoti. Zato ukrepov tudi ni mogoče ustrezno finančno načrtovati, dokler ni izdelan projektni predlog sanacije za vsako specifično lokacijo.  

Prav v primeru OŠ Črni vrh MIZŠ ugotavlja, da pomeni sedanja faza priprave na sanacijo, t.j. dodatne meritve in priprava predlogov sanacije, za občino tudi že prve delne stroške, za katere pričakuje izplačilo iz državnega proračuna. V tem še ni določenega vira, saj strokovna služba MIZŠ še nima podlage za pripravo vloge za izvedbo sanacije v celoti. Tudi zakonodajni okvir ne predvideva podrobnega ravnanja v fazi priprave ukrepov proti povišani stopnji sevanja radona, oziroma ne upošteva časovne dimenzije, ki je potrebna za izdelavo načrtov in predlogov sanacije. 

MIZŠ ugotavlja, da je podobno situacijo pričakovati tudi v drugih primerih bodočih potrebnih sanacij v vrtcih in šolah z ugotovljeno povišano stopnjo radona (po podatkih MZ je v letu 2014 predvidenih 96 meritev), zato predlaga na sistemski ravni dve možni rešitvi: 

1. MIZŠ poda vlogo na Vlado za odobritev pavšalnega letnega zneska za namene sanacij vrtcev in šol s povišano stopnjo radona, pri čemer strokovna služba MIZŠ nima osnove za določitev višine potrebnega zneska, možna bi bila aproksimacija glede na pretekle že izvedene sanacije; 

2. MIZŠ se dogovori z občinami, v katerih so izdane odločbe za nujne sanacije vrtcev in šol s povišano stopnjo radona, da krijejo vmesne delne stroške v fazi priprav na sanacijo, iz lastnih občinskih virov, po končani uspešni sanaciji pa na podlagi končnega poročila vložijo zahtevek za refundacijo skladno s 5. členom Programa sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja (Ur, list RS, št. 17/2006). 

V konkretni zadevi je bila inšpekcijska odločba v roku izvršena. Posredovanje Varuha pri različnih organih je prav gotovo pospešilo reševanje obravnavne zadeve. Vendar pa ostaja problem na sistemski ravni. Sektor za investicije v predšolsko in osnovnošolsko infrastrukturo na MIZŠ se je v sodelovanju z Upravo RS za varstvo pred sevanjem pri Ministrstvu za zdravje seznanilo s popisom objektov vrtcev in osnovnih šol, ki so izpostavljeni sevanju radona in za katere je imenovana uprava opravila analize ter decembra 2013, večini poslala odločbe o povečani vsebnosti radona in morebitnih ukrepih za zmanjševanje vsebnosti radona. Izdanih je bilo 17 odločb za 2 vrtca in 15 osnovnih šol. 

Varuh tudi v letnem poročilu naslavlja zahtevo na MIZŠ in tudi Ministrstvo za zdravje, da aktivno pristopita k reševanju obravnavane problematike. 

Vlado RS pa mora poskrbeti za takojšen usklajen medresorski pristop (MIZŠ, MZ..) k reševanju problematike na sistemski ravni. Pri tem je treba imeti v vidu zlasti zdravje otrok in zaposlenih. 7.0-35/2013

Natisni: