Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zakupnik odgovarja za odpadke na zakupljenem zemljišču

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanili, da ima na podlagi zakupne pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad KZG RS) med drugim v zakupu tudi zemljišče parc. št. xxx. Na navedenem zemljišču je v mesecu maju 2012 opazil odložene odpadke. O tem je seznanili pristojno inšpekcijo za okolje. V tem času sicer ni več uporabljal zemljišča s parc. št. xxxl, tudi odpadkov ni odložil on. Glede na določbe zakupne pogodbe, pa je bili v tem času nesporno zakupnik navedenega zemljišča, saj je njegova odpoved zakupne pogodbe učinkovala s koncem leta 2012.

Na podlagi pobudnikove prijave je bil zvezi z odloženimi odpadki uveden inšpekcijski postopek. V okviru ugotovitvenega postopka je v zvezi z odloženimi odpadki Inšpekcija za okolje pridobila opredelitev zakupnika zemljišča, upravljavca - Sklad KZG RS in Občine Maribor.

V ugotovitvenem postopku lastnika odpadkov ni bilo moč ugotoviti. Inšpektorica za okolje je ugotovila, da je bil v času neprimernega odlaganja odpadkov za zemljišče še vedno odgovoren zakupnik zemljišča, pa čeprav tega dela zemljišča ni nikdar uporabljal, vendar ga je v celoti imel navedenega v zakupni pogodbi. Inšpektorica za okolje je še ugotovila, da gre za nezakonito odlaganje odpadkov na zemljišču v lasti države, kar obravnava 157.a člen Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). Pristojna inšpektorica za okolje je pobudniku pojasnila, da glede na navedeno Inšpekcija za okolje odredi odstranitev odpadkov zakupniku zemljišča, saj je bil pravno formalno dolžan ravnati v skladu z zakonodajo.

Glede na veljavno ureditev 157.a člena ZVO-1, ki je vzpostavila odgovornost lastnikov oziroma posestnikov zemljišč za odpadke na njihovih zemljiščih in je namenjen primerom, ko ukrepanje zoper povzročitelja ni mogoče, ker ta ni znan, Varuh ne vidi nepravilnosti pri postopanju pristojne inšpektorice za okolje.

Na Inšpekcijo za okolje in naravo smo naslovili mnenje, da se zavedamo težav, ki se pojavljajo pri inšpekcijskem nadzoru v primerih nelegalnih odlagališč. Povzročitelja nelegalno odloženih odpadkov je namreč  težko odkriti. V primerih, ko pa je ugotovljeno, kdo je kršitelj in če je to fizična oseba, v "zraku visi" vprašanje izterjave stroškov sanacije odlagališča po drugi osebi.

V primerih, kot je obravnavani, ko povzročitelj ni znan, pa se vzpostavlja odgovornost lastnikov oziroma posestnikov zemljišč, na katerih so odloženi odpadki. Lastnik pa tudi posestnik zemljišča sta prav gotovo dolžna skrbno ravnati s svojo lastnino tudi v ekološkem smislu oziroma funkciji lastnine. Vprašanje pa je, ali ureditev iz 157.a člena ZVO ni prehudo breme za lastnike in posestnike zemljišč, obremenjenih z odpadki. V mnenju je Varuh zapisal, da bi v obravnavani zadevi težko rekli, da zakupnik ni ravnal z vso skrbnostjo, saj je takoj, ko je ugotovil, da so na zemljišču, ki ga ima v zakupu odpadki,o tem obvestil pristojno inšpekcijo. Posledica njegovega skrbnega ravnanja je uvedba inšpekcijskega postopka, v katerem je zavezanec prav on. Varuh se zaveda, da je v tovrstnih primerih težko ugotoviti povzročitelja. Seveda pa se utemeljeno lahko vprašamo, ali so vsi pristojni organi storili vse, da ga odkrijejo. Varuh je inšpekcijo opozoril, da gre, kot lahko razbere iz predloženih dokumentov, v obravnavani zadevi za azbestne odpadke, ki zahtevajo poseben način ravnanja, kar prav gotovo za zavezanca predstavlja dodatno breme. Varuh tudi ne more spregledati lastnikov in posestnikov gozdnih zemljišč, ki živijo v krajih, ki so oddaljenih od teh zemljišč. Gozdnih zemljišč zaradi dolžnosti, da zagotovijo prost dostop vsakomur, praviloma tudi ne morejo ograditi. Po mnenju Varuha vse navedene okoliščine kažejo, da lahko ureditev iz 157.a člena ZVO-1 predstavlja tem lastnikom oziroma posestnikom nesorazmerno veliko breme. Inšpektoratu za kmetijstvo in naravo smo zato predlagali, da se opredeli do naših ugotovitev in pomislekov. Z mnenjem smo seznanili tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Inšpektorat za kmetijstvo in okolje nas je zgolj seznanil s kronološkim potekom postopka in pojasnil ureditev iz 157. a člena ZVO-1.

MKO pa pomislekom Varuha v zvezi z ureditvijo 157 a. člena ZVO-1 pri spremembah Zakona o varstvu okolja ni prisluhnilo.

Varuh bo ob načrtovanih spremembah Zakona o varstvu okolja ponovno pozval MKO k razmisleku o pomislekih Varuha v zvezi z ureditvijo 157. a člena tega zakona. 7.1-182/2013

Natisni: