Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sestanek s predstavniki skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi GRETA

V Sloveniji je trenutno na obisku delegacija skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi v okviru Sveta Evrope (GRETA). V ponedeljek, 6. 6. 2022, so se z njo sestali tudi predstavniki Varuha.

GRETA je bila ustanovljena v skladu s Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Odgovorna je za spremljanje izvajanja konvencije v državah članicah in za pripravo poročil o oceni ukrepov, ki jih je določena država članica sprejela v zvezi s problematiko. Doslej sta bila za Slovenijo izvedena dva kroga ocenjevanja: prvo ocenjevanje je bilo leta 2013, drugo pa leta 2017. Tokrat GRETA opravlja tretji krog ocenjevanja.

Ob spoznanju, da gre za (venomer bolj) aktualni vidik varstva človekovih pravic, je Varuh z letom 2018 uvedel posebno podpodročje svojega dela o trgovini z ljudmi. Ob tem se je zavedal, da bo na njem potrebno predvsem proaktivno delovanje, da bi žrtve spoznale institucijo Varuha in se lahko nanj obrnile za pomoč. Zavedal pa se je tudi, da bo prevladovalo obravnavanje zadev z vidika izpolnjevanja pozitivnih dolžnosti države. Varuh posebej o tem področju dela poroča tudi v svojih letnih poročilih (Letno poročilo Varuha za leto 2020, stran 243).

Predstavniki Varuha so gostom predstavili svoja prizadevanja na področju trgovine z ljudmi, posebej izzive, ki so jih zaznali pri aktivnostih oblasti v zvezi s tem. Opozorili so na pomanjkanje inšpektorjev za delo zaradi povečanega obsega dela na covidno-intervencijski zakonodaji, na policijsko namenjanje časovnih in človeških virov problematiki ilegalnih prehodov meje tudi na račun angažmaja na področju trgovine z ljudmi, na neustaljenost področne kazenskosodne prakse in zaplete glede zbiranja podatkov, razčlenjenih po osebnih okoliščinah, kot sta narodnost ali etnično poreklo. Opozorili so tudi na sporno določbo Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ki pravico do odškodnine določa le za državljane držav članic Evropske unije. Opozorila predstavnikov Varuha pa so se nanašala tudi na trenutno veljavno zakonodajo, po kateri so tuji državljani, ki so žrtve trgovine z ljudmi, upravičeni le do storitev nujne medicinske pomoči (ki pač ne more zadoščati, saj žrtve zaradi slabega zdravstvenega stanja, pridruženih težav, travmatiziranosti, različnih telesnih poškodb in okvar, ki so posledica izkoriščanja, potrebujejo dolgotrajno in celostno zdravstveno oskrbo).

Predstavnike GRETE je posebej zanimalo, ali bo Varuh kot neodvisna inštitucija prevzel naloge spremljanja izvajanja Konvencije v vlogi nacionalnega poročevalca. Varuh je te naloge pripravljen izvajati, a glede tega čaka na odločitev izvršne in zakonodajne oblasti, saj so za to potrebne zakonodajne spremembe in povečanje Varuhovih kapacitet. 

Delegacija bo na osnovi zbranih informacij ob obisku v Sloveniji in drugih virov pripravila poročilo, ki bo vsebovala priporočila Sloveniji glede krepitve izvajanja Konvencije.

Natisni: