Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ponovno opozarja na problematiko pravosodnih policistov

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že vrsto let posebno pozornost namenja širši problematiki pravosodnih policistov in varstvu njihovih pravic. Zavedamo se namreč, da je stanje v zaporih odvisno tudi od organizacijske klime ter da je pri tem ključnega pomena pravica vsakega zaposlenega do dostojanstva. Zato smo se o stanju o zaporih ter o nujno potrebnih spremembah s pristojnimi večkrat pogovarjali in terjali rešitve.

Tako je Varuh že leta 2011 v letnem poročilu opozoril na težave, s katerimi se pri opravljanju svojega dela soočajo pravosodni policisti (Letno poročilo Varuha za leto 2011, str. 76), srečali pa smo se tudi predsednikom sindikata Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju UIKS) in se pogovorili o položaju pravosodnih policistov v slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju ZPKZ) (Letno poročilo Varuha za leto 2011, str. 366).

V letu 2012 smo v letnem poročilu opozorili na kadrovsko problematiko v Enoti za forenzično psihiatrično zdravljenje. Varuh je ugotavljal, da je na bil na navedeni enoti, kjer bi moralo biti zaposlenih trinajst pravosodnih policistov, za varovanje zaposlenih le pet pravosodnih policistov, zaradi česar  ti niso zmogli opraviti vseh nalog, ki so predvidene za to delovno mesto (Letno poročilo Varuha za leto 2012, str. 69)  Varuh je v zvezi s to problematiko izrazil pričakovanje, da se bo kadrovska problematika ustrezno uredila (Letno poročilo Varuha za leto 2012, str. 70). 

Tako kot v prejšnjih letih, je Varuh tudi v letnem poročilu za leto 2013 opozoril na skrb vzbujajoče informacije o pomanjkanju pravosodnih policistov v ZPKZ, saj se odhajajoči kader zaradi varčevanja povsem ni  nadomeščal in na posledično preobremenjenosti osebja. Opozorili smo tudi na pritožbe osebja, da za svoje delo nimajo vselej vse potrebne opreme, da jim primanjkuje delovnih oblačil in tudi, da niso deležni niti nujno potrebnega (dodatnega) izobraževanja in usposabljanja. Varuh je posebej izpostavil, da pomanjkanje finančnih sredstev tega ne opravičuje, saj sicer od pravosodnih policistov in drugega zavodskega osebja ni mogoče pričakovati, da bodo svoje naloge še naprej v redu opravljali. Zato je Varuh podprl iskanje dolgoročnih rešitev, kar je naloga ustanovljene projektne skupine, katere cilj je analiza kadrovskega stanja, proučitev organizacije dela v okviru zaporov ter analiza ustreznosti organizacije sistema izvrševanja kazenskih sankcij (Letno poročilo Varuh za leto 2013, str. 64).

Na reševanje problematike kadrovskega primanjkljaja pravosodnih policistov smo opozorili tudi v letnem poročilu za leto 2014, kjer smo zapisali, da pričakujemo čim prejšnjo realizacijo nadomestnih zaposlitev pravosodnih policistov (Letno poročilo Varuh za leto 2014, str. 257).

Konec leta 2014 sta se na temo kadrovske problematika pravosodnih policistov pogovarjali varuhinja in aktualni minister za pravosodje s sodelavci. To je bila tudi tema srečanja pogovora s predstavniki Konfederacije sindikata UIKS junija 2015 na sedežu Varuha, ko so bili izpostavljeni kadrovska problematika, nezadostno strokovno usposabljanje pravosodnih policistov in njihova neprimerna oprema. Ob obisku državnega preventivnega mehanizma na Dobu smo se o vsem navedenem pogovorili z vodstvom ZPKZ Dob ter s sindikalnim zaupnikom. Stanje v zaporu smo si tudi ogledali. Na Ministrstvo za pravosodje smo o vseh odprtih vprašanjih naslovili poizvedbo, terjali smo dodatne odgovore predvsem v delu, ki se dotika novih in nadomestnih zaposlitev ter izdelave standardov in kadrovskih normativov za delo v ZPKZ (Letno poročilo Varuha za leto 2015, str. 280).

Tudi v letih 2016 in 2017 je Varuh posebno pozornost namenil varstvu pravic pravosodnih policistov in v zvezi s to problematiko naslovil več poizvedb na Ministrstvo za pravosodje, osredotočili smo se predvsem na kadrovski primanjkljaj, opravljanje in plačilo nadur pravosodnih policistov ter zagotavljanje pogojev za nujen počitek in materialnih pogojev za delo (Letno poročilo Varuh za leto 2016, str. 283, Letno poročilo Varuh za leto 2017, str. 337). V letošnjem letu prav tako obravnavamo kadrovsko problematiko pravosodnih policistov, pa tudi druge težave pravosodnih policistov, kot je na primer dostop do malice. O naših stališčih in priporočilih bomo poročali v letnem poročilu za leto 2018.

Iz navedenega je razvidno, da Varuh problematiko pravic pravosodnih policistov spremlja, o njej tudi vsako leto poroča, nanjo opozarja ter predlaga spremembe (na primer tukaj). Z vsemi aktivnostmi bo nadaljeval tudi v prihodnje.

Ob tej priliki še enkrat opozarjamo pristojne, da je pravica do dostojanstva ena izmed temeljnih človekovih pravic, ki jo zagotavljata tako 34. člen Ustave Republike Slovenije, kot Evropska socialna listina in druge mednarodnopravne zaveze, ki jih je Slovenija sprejela na področju človekovih pravic. Samo z zagotavljanjem in uresničevanjem te pravice je mogoče pričakovati izboljšanje stanja v zaporih, s tem pa tudi varnosti.  
Natisni: