Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na Dunaju o invalidih in trgu dela

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je od 14. do 16. 11. 2018 na Dunaju udeležila konference evropskih ombudsmanov oziroma primerljivih institucij za zaščito invalidov. Osrednja tema je bila namenjena invalidom in njihovi vključenosti na evropski trg dela. Konferenca je potekala v času avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije, podprlo jo je avstrijsko Ministrstvo za delo, socialne zadeve, zdravje in za zaščito potrošnikov.

Direktiva Evropske unije 2000/78/EC pomeni ogrodje za enako obravnavo in zaposlovanje invalidov. Pomembno vlogo na omenjenem področju pa predstavlja tudi Konvencija OZN o pravicah invalidov, so bili soglasni udeleženci konference.

Ključna za samostojno in dostojno življenje invalidov je njihova vključenost v vse segmente družbe. Pri tem je bila izpostavljena nujnost zgodnjega in inkluzivnega izobraževanja ter usposabljanja, kar je predpogoj kasnejšega vstopa na trg dela, to pa omogoča samostojno in participatorno življenje v družbi.

Udeleženci konference so bili enotnega mnenja, da je kritična točka prehod iz šolskega sistema v delovno okolje. Takrat namreč invalidi potrebujejo ustrezno podporo in spodbudo za uveljavitev na trgu dela. Jasno je namreč, da se invalidne osebe prej soočajo z brezposelnostjo, da se jim to dogaja pogosteje ter da so tudi dlje časa brez zaposlitve kot druge osebe. Da se olajša prehod na trg dela posamezne države organizirajo številne projekte, kot so Mreža za zaposlitveno pomoč, Spremljanje mladih (Youth coaching), Pomoč za poklicno usposabljanje Spremljanje na delu, Poklicno izobraževanje pri delodajalcu ter druge.

Dobro poznavanje predpisov, ki urejajo področje življenja in dela invalidov, nacionalnih in mednarodnih, ustrezen sistem izobraževanja in usposabljanja tako invalidov kot tudi bodočih delodajalcev o prednostih zaposlovanja invalidov ob ustreznem odnosu do vseh pojavnih oblik invalidnosti, so elementi, ki omogočajo in zagotavljajo enako obravnavo vseh na trgu dela.

Izmenjava dobrih praks in izkušenj je nujna, so še menili udeleženci, ki so v zaključku sprejeli Deklaracijo, v kateri so pozvali države članice, naj zagotovijo enako obravnavo invalidov, enak dostop do vseh svetovalnih in podpornih služb, enake možnosti izobraževanja in izobrazbe ter enake priložnosti na trgu dela brez morebitne diskriminacije. Vse to bo omogočilo samostojno, neodvisno in dostojno življenje invalidov.

Namestnica varuhinje je zbrane seznanila z ukrepi, ki se v Sloveniji izvajajo za zaščito invalidov na trgu dela, in sicer to urejata zlasti Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Zakon o delovnih razmerjih. Predstavila je način zagotavljanja varstva pred odpovedjo delovnega razmerja, kvotni sistem zaposlovanja invalidov, ustanavljanje invalidskih podjetij ter spodbude za zaposlovanje invalidov.

Natisni: