Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

David proti Goljatu s fračo kljub razpoložljivi artileriji

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki nam je sporočil, da je bil s strani delodajalca napoten na delo v Nemčijo. Pogodbo o zaposlitvi je imel sklenjeno do 15. 9. 2016, v njej je pa bilo določeno, da dela v Sloveniji. Nove pogodbe o zaposlitvi ni dobil, čeprav je delal še naprej. Sporočil nam je, da so bili delavci v Nemčijo napoteni "na črno", imel naj bi A1 obrazec, ki pa ni bil njegov. Varuhu je sporočil, da mu delodajalec med drugim dolguje plače za čas od julija do oktobra 2016. Navaja tudi težave v zvezi z odjavo iz zavarovanj. Podal je že kazensko ovadbo ter dne 9. 11. 2016 prijavi na Inšpektorat RS za delo (IRSD) in Finančno upravo.

Varuh je v skladu s svojimi pooblastili na IRSD naslovil poizvedbo glede poteka inšpekcijskega nadzora v zvezi z vloženo prijavo pobudnika, ugotovitvami IRSD in morebitnimi ukrepi. Iz odgovora IRSD je Varuh razbral, da pristojni inšpektor v več kot letu dni ni uspel opraviti inšpekcijskega nadzora (neodzivnost delodajalca na vabila IRSD), pri čemer je v enem letu zgolj trikrat kaznoval pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe z globo, ki ni tako visoka, da bi delodajalcu preprečila nadaljnje oviranje inšpekcijskega nadzora.

Na vprašanje Varuha, zakaj se pristojni inšpektor v predmetni zadevi ni odločil za izdajo prepovedne odločbe, IRSD Varuhu odgovarja, da je pristojni inšpektor v okviru svojih zakonskih pooblastil pri izvedbi inšpekcijskega nadzora samostojen, kot glavna razloga za svojo odločitev pa navaja nezmožnost kontrole, ki bi sledila pravnomočnosti prepovedne odločbe, ker delodajalec pretežno posluje v tujini ter nevarnost, da bi za delavce to lahko pomenilo škodljive posledice.

Varuh pojasnila IRSD ni sprejel. Glede vodenja predmetnega inšpekcijskega postopka menimo, da je ta bil voden neučinkovito, predvsem zaradi nestopnjevanja pritiska na delodajalca, kljub njegovemu evidentnemu izmikanju inšpekcijskemu postopku. Pobuda je bila utemeljena, s strani IRSD smo ugotovili kršitev načela dobrega upravljanja. Zato je Varuh IRSD predlagal sprejem ustreznih ukrepov, ki bodo zagotovili hitrejšo in doslednejšo obravnavo posameznih kršiteljev ter sprejem ukrepov, ki bodo omogočili obveščanje tako domačih kot tujih pristojnih organov o zaznanih kršitvah. S tem se po mnenju Varuha doseže ne le večja verjetnost, da bodo delodajalci za svoje kršitve kaznovani, torej v smislu represivnega delovanja, ampak se ob ustrezni predstavitvi javnosti izpolni tudi preventivna funkcija inšpekcijskih nadzorov in izboljša tako ugled kot avtoriteta celotne institucije IRSD. To pa lahko posledično vodi v upad prijavljenih kršitev in ne v njihovo stalno naraščanje. IRSD je predlog Varuha sprejel in v smislu njegove realizacije že izvedel določene ukrepe. Odgovor IRSD Varuh pozdravlja in dodaja, da bo predmetno problematiko spremljal še naprej. 4.1-78/2016


Natisni: