Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

'Doprinos ur' v šolstvu in bolniški stalež


Varuhu človekovih pravic (Varuh) je naslovil pobudo učitelj, zaposlen na osnovni šoli. Opisal je domnevno sporen način obračuna delovnih ur na njihovi šoli za učitelje, ki so bili v času šolskih počitnic (predvsem krajših počitnic, npr. zimskih) v bolniškem staležu. Od preteklega šolskega leta dalje šola učitelju, ki je v času tedna počitnic v bolniškem staležu, zabeleži manjko 40 delovnih ur, ki jih mora učitelj nato po vrnitvi z bolniške nadomestiti. Pri tem je ta učitelj lahko v bolniškem staležu tudi več tednov ali mesecev in za ta čas prejme nadomestilo plače, ki je nižje od plače, ki bi jo sicer prejel. Šola naj bi se za tak ukrep odločila, ker naj bi učitelji v preteklosti zlorabljali bolniški stalež, da jim ne bi bilo treba nadomeščati manjkajočih ur. Tako pa sedaj prihaja do primerov, ko so zaposleni tudi v več tednov ali mesecev trajajoči bolniški, za čas katere prejmejo nižje nadomestilo plače, kot bi sicer prejeli plačo, hkrati pa morajo po vrnitvi z bolniške nadomeščati manjkajoče ure iz časa počitnic.

Pobudnik se zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi s strani vodstva šole ni želel poimensko izpostaviti, niti ni želel posredovanja na šoli. Navedeni način 'doprinosa ur' se nam je zdel sporen. Zato smo se z njim dogovorili, da opravimo splošno poizvedbo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V poizvedbi, v kateri nismo imenovali niti njega, niti njegove šole, smo hipotetično opisali situacijo in MIZŠ prosili, da se opredeli do tovrstnih situacij.

MIZŠ je v odgovoru pojasnilo, da določba 44. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji določa, da polni delovni čas učitelja traja 40 ur tedensko. Delovna obveznost, ki jo učitelj na osnovni šoli opravi v tem času, v skladu s 119. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa. V konkretnem primeru našega pobudnika gre za sistem 'doprinosa ur', ki je namenjen temu, da učitelji z dodatnim delom nadoknadijo dneve odsotnosti, ki so posledica šolskih počitnic. Vsaka šola posebej določi sistem 'doprinosa ur', kar je na podlagi 49. člena ZOFVI v pristojnosti ravnatelja šole. V skladu s 167. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delavec upravičen do odsotnosti z dela v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih primerih, v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju. Ko je učitelj odsoten z dela zaradi zdravstvenih razlogov, ne sme za ta čas opravljati 'doprinosa ur'.

MIZŠ je tako potrdilo naše pomisleke o dopustnosti zgoraj opisanega načina dela na šoli.

Glede na navedeno smo pobudniku predlagali, da odgovor MIZŠ, katerega kopijo smo mu posredovali, pokaže delodajalcu in se skuša dogovoriti o načinu odprave nepravilnosti. V primeru, da bi pri delodajalcu naletel na gluha ušesa, lahko poda prijavo na Inšpektorat RS za delo, ki je pristojen organ v tem primeru. Po potrebi pa se lahko na nas ponovno obrne.

Pobudo smo ocenili kot utemeljeno. Domnevamo, da se problematika, ki je opisana, pojavlja na več osnovnih šolah, zato nanjo opozorjamo tudi na tem mestu. Upamo, da se bo tudi na takšen način tovrstno ravnanje šol prenehalo. 4.3-29/2015

Natisni: