Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Otimizacija postopkov dodeljevanja štipendij Ad futura

Varuh se je v letu 2021 v okviru obravnave širših vprašanj obrnil na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Sklad) zaradi dolgotrajnega odločanja o štipendijah Ad futura. Glej tudi: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=102656&lang=slv.

Postopek, ki se začne navadno nekje v spomladanskih mesecih, se namreč navadno konča šele v jesenskem času. Mnoge univerze, na katere se potencialni štipendisti vpisujejo, pa zahtevajo, da študent šolnino poravnana pred začetkom novega univerzitetnega leta (v avgustu, septembru, ipd), posledično pa morajo potencialni štipendisti pred pridobitvijo štipendije za svoje šolanje najti drug vir financiranja.

Skrbelo nas je, da študenti, ki prihajajo iz finančno slabše situiranih družin, te možnosti nimajo, zato smo se na Sklad obrnili s poizvedbo, ali menijo, da bi bilo veljavni postopek mogoče izboljšati, in ali so morebiti seznanjeni s primeri, ko se posamezniki, ki so bili sicer sprejeti na željen visokošolski program niso nanj uspeli vpisati zaradi prepozno prejete štipendije.

V odgovoru je Sklad pojasnil, da podatkov o tem, kakšen delež študentov se za študij v tujini ne odloči zaradi dolgotrajnega odločanja, nima. S problematiko, na katero je opozoril Varuh, pa so seznanjeni in jo v okviru možnega tudi naslavljajo, vključno s sodelovanjem zunanjih deležnikov, kot je npr. društvo VTIS (V tujini izobraženi Slovenci). Zaradi zahtev razpisnega postopka in raznolikosti študijskih programov in postopkov vpisa v le-te, pa postopka odločanja o štipendijah Ad futura po oceni sklada ni mogoče bistveno skrajšati. Odprti pa so bili tudi za predloge varuha.

Skladno s podano roko Sklada (pri čemer velja poudariti, da kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin nismo ugotovili) smo nanj naslovili predlog, da proučijo možnost, ali bi bilo postopek odločanja o štipendijah Ad Futura mogoče optimizirati tako, da bi v okviru obstoječega sistema najbolje rangirani kandidati (tj. tisti, ki bi nedvoumno prejeli štipendijo ob popolni vlogi in izpolnjevanju drugih zahtevanih pogojev) prejeli štipendijo tudi pred skrajnim rokom za dopolnitev prijav v septembru, takoj ko bi bila prijava takšnega kandidata popolna. Tako bi se namreč lahko, vsaj deloma, izognili situaciji, ko si sicer sposoben posameznik zaradi finančnih omejitev ne bi mogel privoščiti študija v tujini; ko bi prejel odločitev, da se mu štipendija za izbrani program podeli, pa bi bilo že prepozno.

Sklad nam je odgovoril, da je naš predlog, da bi sklad najbolje rangiranim kandidatom dodelil štipendije tudi pred skrajnim rokom za dopolnitev prijav v septembru, torej takoj, ko bi bila prijava takega kandidata popolna, zavrnil zaradi zakonskih in procesnih omejitev. Ne glede na navedeno pa so v našem predlogu prepoznali možnost, da bi tekom poletja 2022 kandidatom lahko podali bolj jasno oceno glede tega, kako visoko se glede na svojo vlogo dejansko uvrščajo.

Svoje posredovanje smo šteli za uspešno. Prav tako pa smo kot pozitivno ocenili pripravljenost sklada za sodelovanje z Varuhom in drugimi deležniki za iskanje čim ustreznejših rešitev pri dodeljevanju štipendije Ad futura. 19.1-65/2021

Natisni: