Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sum posredne diskriminacije pri določitvi cen najema grobnih prostorov


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da je cena najema grobnega prostora za pripadnike muslimanske vere v Občini Jesenice (občina) bistveno višja kot za pripadnike katoliške vere ter pobudi priložili kopijo obvestila javnega komunalnega podjetja, iz katerega je izhajalo, da je cena najema enojnega groba polovico nižja, kot cena najema groba z enim pokojnikom. Pobudnica je menila, da gre za diskriminatorno določitev cen na podlagi verske pripadnosti.

Varuh je občino pozval, da se opredeli do navedb pobudnice ob upoštevanju določb Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), in sicer da pojasni razlikovanje med enojnim grobom in grobom z enim pokojnikom, kriterije za določitev, komu pripade enojni grob in komu grob z enim pokojnikom, ter kriterije za določitev cene najema enojnega groba ter cene najema groba z enim pokojnikom.

Občina je navedla, da je bila nova postavka »enojni grob z enim pokojnikom« uvedena v letu 2010 iz razloga, ker je v primeru, da se v enojni grob pokoplje samo en pokojnik, s tem zasedeno mesto za vas čas trajanja mirovalne dobe. Pri tem se je sklicevala na Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP), ki določa, da mora izvajalec pogrebne dejavnosti oziroma lokalna skupnost zagotavljati zadostne površine za pokopavanje umrlih najmanj 30 let, zato se bo pokopališče pri večjem številu tovrstnih pokopov pokopališče polnilo hitreje in bo tudi širitev pokopališča potrebna prej. Nadalje je pojasnila, da je cena najema groba oblikovana tako, da so stroški urejanja pokopališč porazdeljeni na število grobnih mest oz. število enot, s tem pa naj bi bilo zagotovljeno pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri vzdrževanju pokopališč. Razlika med enojnim grobom in grobom z enim pokojnikom je v tem, da se v enojni grob lahko pokoplje dve krsti ali štiri žare, v grob z enim pokojnikom pa se na željo najemnika groba na enakem prostoru pokoplje le enega pokojnika. Za ugotavljanje števila pokopanih na enem grobnem mestu se od najemnika pridobi ustrezno izjavo, v kateri ta lahko opredeli, ali bo na njem pokopan en pokojnik ali več, to pa je tudi osnova za obračun najema groba. Kot neutemeljene je zavrnila navedbe pobudnice, da je za pokojnika muslimanske vere najemnina za grob še enkrat dražja kot za pokojnika krščanske vere, saj se vsem najemnikom enojnih grobov z enim pokojnikom, ne glede na to katere vere so, obračuna enaka najemnina, ki je za to določena. Javno podjetje namreč ne vodi evidence o verski pripadnosti pokojnikov ali najemnikov, prav tako pa računov za najemnino ne izstavlja glede na lokacijo groba na pokopališču. Občina je zatrdila, da se pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti vse občane obravnava enako ter pri tem tudi spoštuje njihove običaje in navade.

ZUNEO prepoveduje ravnanje, ki pomeni neposredno in posredno diskriminacijo ter nadlegovanje zaradi katerekoli osebne okoliščine na kateremkoli področju družbenega življenja. ZUNEO določa, da je enako obravnavanje zagotovljeno ne glede na spol, narodnost, raso ali etično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino v zvezi z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti. Neposredna diskriminacija zaradi osebne okoliščine obstaja, če je oseba zaradi te osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno kot druga oseba. Posredna diskriminacija zaradi osebne okoliščine obstaja, kadar je oseba z določeno osebno okoliščino bila, je, ali bi bila zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse v enakih ali podobnih situacijah in pogojih v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če te določbe, merila ali ravnanja objektivno upravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

Varuh je na občino naslovil mnenje, da je s posredovanim odgovorom uspela odvrniti sum neposredne diskriminacije, ne pa suma posredne diskriminacije na podlagi verskega prepričanja. Pri občinskem sklepu o določitvi cen za najem grobnih prostorov občine gre za navidezno nevtralni predpis, ki pa postavlja pripadnike muslimanske veroizpovedi v manj ugoden položaj kot pripadnike drugih veroizpovedi. Po pravilih muslimanske vere namreč pripadniki muslimanske veroizpovedi ne smejo biti pokopani v istem grobu z drugo osebo, razen v izrednih razmerah (npr. vojna, naravne katastrofe). Takšna pravila pa naj ne bi veljala za pripadnike drugih v Republiki Sloveniji prevladujočih veroizpovedi. ZUNEO sicer dopušča takšno obravnavo, če to objektivno upravičuje zakonit cilj in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna. Kot zakonit cilj je občina navedla zagotavljanje zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let, ki ga določa ZPPDUP. Le – ta je sicer legitimen, vendar pa je problematično izbrano sredstvo, ki učinkuje posredno diskriminatorno. Varuh je bil mnenja, da bi občina zadostila pogoju, da je sredstvo za doseganje tega zakonitega cilja ustrezno in potrebno, če bi bila cena najema grobnega prostora za enako površino določena enako. V primeru, da pa se dejansko na to površino pokoplje več kot ena oseba, pa bi se cena najema sorazmerno zmanjšala. To, da se cena najema določi zgolj na podlagi izjave najemnika grobnega prostora, namreč ne zagotavlja, da bo dejansko do takšnega pokopa tudi prišlo. S takšnim načinom bi občina zadostila zakonitemu cilju in hkrati odvrnila sum posredne diskriminacije pri določitvi cene najema grobnega prostora.

Občina je naknadno pojasnila, da je bilo glede na mnenje Varuha, pripravljeno gradivo za spremembo navedenega sklepa. Občinski svet Občine Jesenice je na svoji seji v septembru 2013 obravnaval gradivo javnega podjetja oziroma izvajalca gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti in sprejel sklep, s katerim se je postavka »enojni grob z enim pokojnikom« ukinila. Po novem se bo tako vsem najemnikom enojnih grobov, ne glede na to, koliko umrlih bo tam pokopanih, zaračunavala enaka najemnina. Iz tega razloga javno podjetje od najemnikov tudi ne bo več pridobivalo izjav o številu pokojnikov, ki bodo v enojnem grobu pokopani. Zaradi ukinitve zaračunavanja enojnih grobov z enim pokojnikom in posledično manj zbranih sredstev za vzdrževanje pokopališč, pa se je s tem sklepom prilagodila najemnina ostalih grobnih mest tako, da bodo zbrana sredstva ostala na enaki ravni in bodo zagotavljala pokrivanje stroškov, nastalih pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja pokopališč.
Varuh je iz zgoraj navedenih razlogov štel pobudo za utemeljeno ter hkrati pozdravlja ukrepanje občine za odpravo suma posredne diskriminacije pri določitvi cen najema grobnih prostorov. 10.1-6/2013

Natisni: