Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Čigavi so stroški za predhodni zdravstveni pregled za delovno mesto zdravnika specializanta?

Varuh človekovih pravic RS se je ob reševanju konkretne pobude srečal s problemom plačila stroškov predhodnih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledov za delovno mesto zdravnika specializanta. Zdravniška zbornica Slovenije namreč od kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis specializacij zdravnikov za posamezna specialistična področja kot obvezno dokazilo zahteva predložitev zdravniškega spričevala o predhodnem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu za delovno mesto specializanta, opravljenem pri pooblaščenem zdravniku medicine dela, prometa in športa, iz katerega bo razvidno, da je kandidat sposoben za specializacijo, za katero bo kandidiral. Kandidati morajo pridobiti zdravniško spričevalo na svoje stroške, pri tem pa sploh ni nujno, da bodo na razpisu uspeli. Če na razpisu ne uspejo in ponovno kandidirajo naslednje leto na novem razpisu, morajo pridobiti novo zdravniško spričevalo, saj so spričevala veljavna le za dobo enega leta.

V zvezi z obravnavo pobude smo najprej opravili poizvedbo pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). V odgovoru, ki so nam ga posredovali, so navedli, da dolžnost delodajalca in obveznosti delavcev v zvezi s preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.43/11, ZVZD-1). V skladu s temeljnimi načeli ZVZD-1, je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu finančno breme delodajalca. Določbe ZVZD-1 o finančnih obveznostih delodajalca glede zagotavljanja varnega in zdravega dela v celoti temeljijo na Direktivi Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L, št. 183 z dne 29. 6. 1989, stran 1), ki v 6. členu med drugim določa, da ukrepi, ki se nanašajo na zagotavljanje varnega in zdravega dela, delavcem ne smejo povzročati nobenih finančnih obveznosti. V skladu z veljavno zakonodajo mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede v obsegu in na način oziroma v časovnih terminih, kot to izhaja iz ocene tveganja za posamezno delovno mesto. Predhodni preventivni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo mora delodajalec zagotoviti (na svoje stroške), če to narekujejo posebne zdravstvene zahteve delovnega mesta, na katerem bo delavec opravljal delo oziroma takšen ukrep izhaja iz ocene tveganja.

Varuh se strinja, da je specializacija zdravnikov sicer res oblika podiplomskega strokovnega usposabljanja, vendar pa se zdravniki specializanti za čas trajanja specializacije zaposlijo (praviloma v javnem zdravstvenem zavodu), torej sklenejo pogodbo o zaposlitvi. Gre torej za delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Na podlagi vsega navedenega ne vidimo razloga, da bi stroške predhodnih zdravniških pregledov morali nositi specializanti sami. Z navedenim mnenjem smo seznanili Ministrstvo za zdravje (MZ), kot pristojno ministrstvo.

MZ nam je odgovor na naše mnenje posredovalo šele po več urgencah. V odgovoru so navedli, da Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, St. 22/09, 42/09 - popr., 22/10 in 76/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) v 13. členu določa, da kandidat ob prijavi na razpis za specializacijo predloži zdravniško spričevalo o predhodno usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu za delovno mesto zdravnika specializanta. Po mnenju MZ je ta zdravstveni pregled namenjen oceni psiho-fizične sposobnosti za pridobitev specializacije za poklic zdravnika in pri tem ne gre za oceno delazmožnosti za konkretno delovno mesto pri delodajalcu v skladu z Zakonom o zdravju in varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 43/11). Tovrstni zdravstveni pregled se tako ne opravi za namen sklenitve pogodbe o zaposlitvi, ampak izključno za namen izobraževanja in usposabljanja na področju posamezne specializacije. Navedeno so utemeljevali tudi z določbo četrte alineje prvega odstavka 25. člena Pravilnika, ki določa, da uradna oseba lahko predlaga, da se specializacija ne odobri, kadar kandidat formalno izpolnjuje vse pogoje za podelitev specializacije, vendar iz zdravniškega spričevala izhaja, da kandidat ni psihofizično sposoben oziroma primeren za opravljanje specializacije in če obstajajo zdravstveni ali drugi razlogi, ki bi mu onemogočali opravljati specializacijo. Obveznost predhodnega zdravniškega pregleda kandidata pred prijavo na specializacijo tako izhaja iz narave zdravniškega poklica.

MZ nam je še sporočilo, da bodo navedeno vprašanje z vidika plačila ponovno preučili v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije, ki je pristojna za izvajanje specializacij zdravnikov. Na MZ smo nato naslovili še en dopis, v katerem smo želeli natančnejše informacije, kdaj nameravajo to storiti. Odgovorili so nam, da bo MZ vprašanje plačila stroškov za predhodni usmerjeni preventivni zdravstveni pregled za delovno mesto zdravnika specializanta preučilo ob spremembi sistemske zakonodaje, ki je že v pripravi in za katero predvidevajo, da bo sprejeta do konca tega leta. Na navedeno problematiko pa bodo pozorni tudi ob naslednji spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, st. 22/09, 42/09 - popr., 22/10 in 76/11), katerega priprava je sicer v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije. 5.8-5/2012

Natisni: