Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni razpis za izbor nevladnih in humanitarnih organizacij za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil DPM

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 - Mednarodne pogodbe, št. 20/06) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) objavlja

javni razpis

za izbor nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (v nadaljevanju: Opcijski protokol).

1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. 01 475 00 50, faks 01 475 00 40, elektronski naslov: info@varuh-rs.si.

2. Predmet javnega razpisa: Sodelovanje nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije) z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu.

3. Namen razpisa: Izbor organizacij, ki bodo sodelovale z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu. Organizacije bodo izbrane na javnem razpisu, katerega izvede Varuh, ki bo tudi odločil o izbiri organizacije.

Izbrane organizacije bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma s svojimi osebami (predstavnicami in predstavniki), ki morajo biti ustrezno usposobljene na področju varstva človekovih pravic, zlasti s področja preprečevanja mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Izbrane organizacije bodo s svojimi osebami člani skupine, ki jo bo določil Varuh za opravljanje posameznega obiska kraja odvzema prostosti ter preverjanja ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost po določbah Opcijskega protokola. Po izvedenem obisku po določbah Opcijskega protokola bodo predstavnice oziroma predstavniki v roku, ki ga bo določil Varuh, izdelali tudi svoje poročilo o opravljenem nadzoru na podlagi katerega bo izdelano končno poročilo o obisku oziroma bodo po dogovoru s predstavnikom Varuha izdelali končno poročilo o obisku.

4. Orientacijska vrednost razpisa: Osebe iz organizacij, ki bodo izbrane in bodo z Varuhom opravljale obiske po določbah Opcijskega protokola, bodo dobile povrnjene potne stroške in nagrade po Pravilniku o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim in poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 13/2017).

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št 98/03) in se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. K svoji prijavi priložijo predstavitev dela na področju varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj ter seznam njenih oseb (predstavnic in predstavnikov), ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma z opisom njihove usposobljenosti. V ta namen naj organizacije, ki se prijavljajo za vsako osebo (predstavnice in predstavniki), ki namerava sodelovati pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma predložijo kratek življenjepis z navedbo njihovih znanj in izkušenj zlasti s področja preprečevanja mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Po potrebi bo Varuh usposobljenost predstavnic in predstavnikov preveril z dodatnimi razgovori z njimi.

Nevladne organizacije morajo predložiti tudi izjavo o registraciji, humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi statusa humanitarne organizacije in o vpisu v razvid humanitarnih organizacij.

Organizacije oziroma njihove predstavnice in predstavniki se lahko prijavijo za sodelovanje pri obiskih tudi le za posamezno področje kraja odvzemov prostosti.

Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma mora predložiti izjavo, da pri tem ne bodo sodelovale predstavnice in predstavniki, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

6. Merila za izbor: Prednost pri izbiri za sodelovanje bodo imele organizacije z več izkušnjami na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Organizacije to izkažejo z opisom najpomembnejšega delovanja njenih predstavnic in predstavnikov, zlasti na področju preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj). Pri organizacijah, ki so že sodelovale pri delu državnega preventivnega mehanizma, se bo posebej upoštevala uspešnost dosedanjega sodelovanja (kot je npr. udeležba pri obiskih, kakovost izdelanih poročil, aktivnosti ob pripravi letnega poročila državnega preventivnega mehanizma, sodelovanje pri izobraževanjih in posvetih). 

7. Ostali pogoji: Predstavnice in predstavniki izbrane organizacije, ki bodo sodelovali z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma, bodo morali v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola podati predhodno pisno izjavo, da bodo pri opravljanju nalog in pooblastil sodelovali po navodilih Varuha in delovali po predpisih o varovanju tajnosti osebnih in tajnih podatkov, tako kot to velja za varuha, njegove namestnike in uslužbence.

Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma mora za vse sodelujoče osebe že pri prijavi predložiti potrdilo, da niso bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojene na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece in potrdilo, da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Oseba iz izbrane organizacije, ki ne bo podala ustreznega potrdila o nekaznovanosti ter potrdila, da zoper njo ni vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ne more sodelovati pri opravljanju obiska kraja odvzema prostosti.

8. Z izbranimi organizacijami bo Varuh sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje do 31. 12. 2026.

9. Rok za oddajo pisne prijave je 15. 1. 2023 (kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki jih bo Varuh prejel do vključno 15. 1. 2023).

10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z navedbo »Za javni razpis-DPM« na naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri.

12. Dodatne informacije posreduje Ivan Šelih, namestnik varuha, tel. 01 475 00 50  e-mail: info@varuh-rs.si

13. Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Varuha človekovih pravic RS. Morebitna dodatna vprašanja in odgovori v zvezi s tem razpisom se objavijo na spletni strani Varuha.

Natisni: