Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM-ji JV Evrope o posebnih potrebah otrok in mladostnikov, ko jim je omejena osebna svoboda

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se 2. in 3. oktobra 2019 v Skopju v Severni Makedoniji udeležila srečanja mreže državnih preventivnih mehanizmov (DPM) jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network). V okviru predsedovanja mreži in ob pomoči Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) ga je organiziral varuh človekovih pravic Severne Makedonije v vlogi opravljanja nalog in pooblastil DPM. Udeležili so se ga predstavniki vseh članic SEE NPM Network in predstavniki UNHCR. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi in izmenjavi izkušenj pri obravnavi otrok in mladostnikov v institucijah oziroma v primerih, ko jim je omejena njihova osebna svoboda.

Predstavniki posameznih državnih mehanizmov so predstavili pravne podlage za urejanje položaja in obravnave otrok in mladostnikov, ugotovitve ob obiskih državnih preventivnih mehanizmov ter vlogo, ki jo imajo državni preventivni mehanizmi pri izboljšanju razmer tako na sistemski ravni kot na nivoju posameznih institucij. Namestnik varuha in vodja DPM Slovenije Ivan Šelih je v svoji predstavitvi udeležence srečanja seznanil s pravno ureditvijo, ki velja glede omejevanja osebne svobode otrok in mladostnikov v Sloveniji ter z institucijami, ki jih obiskujejo predstavniki DPM Slovenije. Med drugim je udeležencem srečanja predstavil tudi vlogo DPM pri pripravi nove zakonodaje, ki bo urejala položaj mladoletnih storilcev kaznivih dejanj oziroma otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.Tokratno srečanje predstavnikov SEE NPM Network je bilo prvo, ki je bilo namenjeno tematiki urejanja položaja ter posebnih potreb otrok in mladostnikov v institucijah oziroma v primerih, ko jim je odvzeta osebna svoboda.

Po diskusiji in iskanju rešitev za izboljšanje njihovega položaja, so bili soglasno sprejeti naslednji zaključki:

•    Otroci in mladostniki so še posebej občutljiva skupina. Pridržanje z odvzemom osebne svobode ni primeren ukrep za obravnavo otrok in mladostnikov. Pridržanje mora biti zato vedno zadnja možna rešitev, pred tem je treba uporabiti vse druge ukrepe.

•    Osebje, ki mu je zaupana skrb za otroke in mladostnike, mora imeti ustrezna znanja o posebnih potrebah otrok in mladostnikov, prizadevati si mora za vzpostavitev zaupanja in nudenje vse potrebne pomoči. Otrokom in mladostnikom mora biti zagotovljena osnovna izobrazba in drugi programi usposabljanja. Usposobljeni posamezniki morajo načrtovati odpust otrok in mladostnikov in njihovo obravnavo po odpustu.

•    Otrokom in mladostnikom mora biti zagotovljena primerna zdravstvena, psihološka in socialna oskrba s strani ustrezno usposobljenih strokovnjakov.

•   Otroci in mladostniki morajo biti seznanjeni z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo in na način, ki jim je razumljiv.

Ob zaključku srečanja so predstavniki SEE NPM Network soglasno potrdili DPM Hrvaške za predsedovanje mreži v letu 2020.

Natisni: