Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

S predstavnikom DPM Avstrije v (po)forenzični ustanovi

Člani državnega preventivnega mehanizma (DPM) Slovenije, namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Jure Markič so bili 24. 9. 2018 na enodnevnem delovnem obisku pri DPM Republike Avstrije. Želeli so se seznaniti z ureditvijo nameščanja oseb s težavami v duševnem zdravju, ki so storilci kaznivih dejanj, ko ti zaključijo potrebno zdravljenje in to dopušča njihova varnostna ocena. Skupaj s predstavnikom DPM Republike Avstrije so obiskali ustanovo v Gradcu, kjer se za osebe organizira (po)forenzična oskrba. Poleg enote za nastanitev so si nato ogledali še t. i. dnevni center, kjer osebe opravljajo delo na manjši vrtnariji.

Ustanovo, ki lahko sprejme do 28 oseb, je ustanovila in jo vodi nevladna organizacija. V njej imajo različne režime nameščanja, od zaprtega do bolj sproščenega režima (imajo osem stopenj sproščanja režima namestitve), ko nameščene osebe lahko bolj svobodno živijo oziroma se gibajo (npr. same zapuščajo institucijo). Vanjo osebe namešča sodišče, in sicer iz psihiatričnih bolnišnic oziroma zavodov za prestajanje kazni zapora. V tej instituciji nato osebe ostanejo, dokler ni ocenjeno, da so sposobne na prostosti bivati same in ni več nevarnosti, da bi ponovile kaznivo dejanje. V ustanovi nameščenim osebam se omogočata delo v okviru delovne terapije in delo v prej omenjenem dnevnem centru. Tako so cel dan vključene v različne aktivnosti in terapije.

V Avstriji je sicer okoli 100 takšnih ustanov, nad katerimi bdi Ministrstvo za pravosodje in v nobeni od njih niso zaposleni varnostniki oziroma pravosodni policisti.
Sami zametki ustanavljanja tovrstnih institucij segajo približno 30 let nazaj, ko so se soočili s težavami glede nameščanja pacientov (forenzičnih), ki so zaključili zdravljenje. Pristojni akterji so v Avstriji že takrat ugotovili potrebo, da se za te osebe organizira bivanje, ustrezna zaposlitev in priprava na ponovno bivanje v skupnosti.

Ugotovitve, do katerih so prišli ob obisku, bodo predstavnikom Varuha v oporo pri sodelovanju v medresorski delovni skupini za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju v naši državi, ki jo je v letu 2016 imenovala Vlada Republike Slovenije. Naloge skupine so med drugim preučiti modele dobre prakse v tujini ter pripraviti analizo trenutnega stanja obravnav oseb s težavami v duševnem zdravju, ki zaradi hudih oblik motenj v duševnem zdravju ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih, ne zmorejo pa obravnave v obstoječih institucionalnih oblikah (oddelki pod posebnim nadzorom v psihiatričnih bolnicah, forenzični psihiatrični oddelek, varovani oddelki socialnovarstvenih zavodov, zapori) niti obravnave v skupnosti. Skupina mora pripraviti tudi elaborat, katerega del predstavlja izvedba pilotnega projekta za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju v Sloveniji.


Natisni: