Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Število prostih mest na varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov javno dostopno na spletu

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je na svojih spletnih straneh aprila 2017 objavilo podatke o varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, zmogljivosti teh oddelkov in takratnem številu prostih mest na varovanih oddelkih. S tem je MDDSZ pristopilo k realizaciji enega izmed predlogov za izboljšanje postopka sprejema oseb z duševno motnjo na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov po Zakonu o duševnem zdravju (ZDZdr), ki so bili sprejeti na posvetu Dnevi duševnega zdravja, 8. in 9. septembra 2016 v Portorožu.

 

MDDSZ je na spletnih straneh najprej objavilo (le) podatke o varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, ki so skladno s Pravilnikom o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Pravilnik) že pridobili verifikacijo, ne pa tudi na vse druge varovane oddelke, ki jim je (bil) na podlagi prvega odstavka 13. člena Pravilnika priznan status varovanega oddelka, tj. na vse varovane oddelke, v katerih se je ob uveljavitvi Pravilnika že izvajalo varovanje oseb s težavami v duševnem zdravju, oseb z več motnjami oziroma oseb, ki so zaradi upada kognitivnih funkcij potrebovale delno ali popolno pomoč in nadzor.

 

Varuh je bil mnenja, da so takšni javno dostopni podatki, katerih namen je (predvsem) seznanitev pristojnih organov, ki odločajo o namestitvah na navedene oddelke na podlagi ZDZdr oziroma drugih, ki jih zanima stanje prostih mest v varovanih oddelkih, nepopolni oziroma zavajajoči, saj ne prikazujejo dejanskega stanja glede zmogljivosti in prostih kapacitet varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov v Sloveniji. Do preteka prehodnega obdobja iz prvega odstavka 13. člena Pravilnika je namreč status vseh varovanih oddelkov - vsaj kar zadeva nameščanja po ZDZdr - enakovreden. Takšnemu stališču sledi tudi samo izvajanje ZDZdr, saj sodišča nameščajo osebe z duševno motnjo tako v verificirane varovane oddelke, kot tudi v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov, ki (še) niso verificirani. Varuh je zato presodil, da je smiselno, da so na spletnih straneh objavljeni podatki za vse varovane oddelke in MDDSZ pozval k ustrezni dopolnitvi objavljenih podatkov.

 

MDDSZ se je hitro odzvalo in dopolnilo bazo podatkov na spletnih straneh s seznamom (vseh) neverificiranih oddelkov in prostih zmogljivostih na teh oddelkih v aprilu 2017. Ministrstvo je Varuha hkrati obvestilo, da bo ažurnost podatkov o prostih mestih na varovanih oddelkih socialno varstvenih zavodov zagotovilo v drugi polovici letošnjega leta.

 

Varuh pristop k realizaciji enega izmed prvih predlogov s posveta Dnevi duševnega zdravja pozdravlja. Vendar hkrati opozarja, da lahko k smotrnosti sodnih postopkov po ZDZdr in s tem k učinkovitemu varstvu pravic oseb z duševno motnjo pripomorejo le ažurni podatki. Varuh zato pričakuje, da bo MDDSZ čimprej uresničilo zavezo in sprotno objavljalo podatke o številu prostih mest na vseh (verificiranih in neverificiranih) varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.

 

 

Natisni: