Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Napoved posebnega poročila zaradi neustreznega odzivanja MDDSZ

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka Varuha Ana Marija Polutnik sta se 10. 3. 2017 udeležila sestanka medresorske skupine na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti (MDDSZ) na temo neprostovoljnih namestitev oseb z duševno motnjo v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov (SVZ) na podlagi določil Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Sestanka, ki je bil namenjen pregledu napredka na tem področju, so se udeležili, poleg predstavnikov MDDSZ, še predstavniki nekaterih SVZ, Skupnosti socialnovarstvenih zavodov Slovenije, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za pravosodje in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Ta problematika je v praksi še naprej vir mnogih težav in zapletov, tudi v luči obravnavanih zadev pri Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) zaradi pomanjkanja kapacitet in drugih razlogov. Varuh je zato MDDSZ v preteklosti že večkrat opozoril na to problematiko in tudi priporočil sprejem vseh (dodatnih) potrebnih ukrepov, da se bodo zagotovile ustrezne zmogljivosti za namestitev oseb v SVZ po odločbah sodišč ZDZdr (tej problematiki smo obširni zapis namenili tudi v Letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2014 (str. 116 - 118).

Na problematiko nameščanja oseb s težavami v duševnem zdravju v varovane oddelke SVZ smo 16. 3. 2016 opozorili tudi na posebni novinarski konferenci v Domu Lukavci v Križevcih pri Ljutomeru, ob sodelovanju predstavnikov SVZ in okrajne sodnice Okrajnega sodišča v Celju. Varuh je bil namreč obveščen, da v nekaterih zavodih tja nameščene osebe zaradi velike prostorske stiske spijo kar v jedilnici oziroma dnevnem prostoru. Kljub temu, da bo kmalu minilo leto dni od tega dogodka, je na sestanku namestnik Šelih lahko ugotovil, da ostaja odzivanje MDDSZ glede na vse nastale težave še naprej neustrezno. Do sestanka je prišlo z veliko zamudo, poleg tega pa tudi sklepi prejšnjega sestanka na to temo niso bili realizirani. Zato smo se odločili, da s to novico na problematiko zopet javno opozorimo, poleg tega pa za Državni zbor RS o tem pripravljamo posebno poročilo (43. člen Zakona o varuhu človekovih pravic).

Poudarjamo, da je država, ki je zakonsko omogočila tovrstne sprejeme oseb v varovane oddelke SVZ, dolžna zanje zagotoviti dovolj ustreznih zmogljivosti in seveda nato tudi ustrezno obravnavo. Sedanje stanje, ko se osebe odvrača, zavrača oziroma namešča na hodnike oziroma v jedilnice (dnevne prostore) ni sprejemljivo in pomeni kršitev (med drugim tudi) varstva človekove osebnosti in dostojanstva (21. člen Ustave RS). Pomeni tudi kršitev 12. člena ZDZdr, ki zagotavlja, da se osebi v času obravnave v varovanem oddelku zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti njene zasebnosti, dostojanstva ter duševne in telesne celovitosti. To velja tudi za primer osebe, ki je v enem izmed naših domov za starejše že od avgusta 2016 nameščena v skupnem bivalnem prostoru, saj zanjo ni drugega prostora ne v tem zavodu, ne v drugih po Sloveniji. Njegovo posteljo zastira na eni strani paravan, na drugi pa garderobna omara in nočna omarica, v katerih ima spravljeno svojo garderobo oziroma druge predmete (glej fotografijo).

Težavam in iskanju rešitev pri neprostovoljni namestitvi oseb z duševno motnjo v varovane SVZ so bili namenjeni tudi Dnevi duševnega zdravja (potekali so 8. in 9. septembra 2016 v Portorožu). Dnevi duševnega zdravja so se končali s številnimi zaključki. Varuh je pričakoval, da bodo pristojni organi (poleg MDDSZ, zlasti tudi Ministrstvo za zdravje) prisluhnili koristnim predlogom kako izboljšati stanje na tem področju in jih tudi uresničili, a se tudi na tem področju do sedaj po naših ugotovitvah ni storilo prav veliko.

MDDSZ znova posebej pozivamo, da nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe za ustrezne namestitve oseb, za katere sodišče odloči, da se jih namesti v varovani oddelek SVZ, oziroma, da zagotovi dodatna mesta na varovanih oddelkih SVZ s sprejemom jasnega in preglednejšega seznama (prostih) kapacitet v SVZ z varovanimi oddelki za namestitev (premestitev) oseb po določbah ZDZdr.

 

 

Natisni: