Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

Pobudnik je Varuha seznanil, da je na Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) naslovil vlogo oziroma prošnjo za priznanje statusa stranke v...

Več

V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno kršenje določil Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanašajo na odgovarjanje na prejete dopise, s strani...

Več

Uredba o upravnem poslovanju v 18. členu določa, da mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so...

Več


Varuh opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javni korist upravičen do odškodnine, razen če iz...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo pobudnika v zvezi z neodzivnostjo Občine Kranjska Gora na...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki ga je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) šele...

Več

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v lanskem letu prejel pobudo stanovalcev bivšega hotela Lipa v Ljubljani zaradi...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere pobudo je Varuh obravnaval že leta 2013. Pobudnica je takrat...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pritožbo zoper stranki naloženo obveznost plačila neustrezno pripravljenega...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je izpostavil vprašanje pridobitve soglasja sosedov...

Več