Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

Povzetek:

Občini Idrija in Cerkno sta kršili načelo dobrega upravljanja, ker se nista odzivali na podane prijave na Medobčinski inšpektorat občin Idrija in...

Več
Kršitelj: Občina Cerkno | Občina Idrija
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je pobudnico več let po smrti njenega očeta nenadoma z obvestilom pozvala, da poravna zapustnikove zapadle...

Več
Kršitelj: Finančna uprava Republike Slovenije
Kršitev: 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva | 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti
Povzetek:

Konkretno ravnanje Občine označujemo kot redek primer dobre prakse in proaktivnega pristopa.

Več

Pobudnik je v svoji pobudi Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) med drugim izrazil svoje nezadovoljstvo zaradi zaraščenosti zemljišča...

Kršitelj: Občina Piran
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo opozorili, da je prenos bremena dejanske ureditve parcele, v širšem obsegu kot je to pričakovano, na novega zakupnika (ter lastnike sosednjih parcel) v nasprotju z načelom dobrega upravljanja.
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Načelo dobrega upravljanja zahteva, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel odgovor tožilstva ne da bi to moral prositi in brez posredovanja Vaaruha.

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Upravni organ je po mnenju Varuha samovoljno posegel v obliko zapisa priimka makedonske državljanke (ter zamenjal črko »Š« s »SH«), kljub temu, da je...

Povzetek:

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) bo, na podlagi opozorila Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) o napačnem razumevanju...

Več
Povzetek:

Če stranka upravičeno pričakuje dodaten odziv organa, se ta ne more sklicevati na 17. člen Uredbe o upravnem poslovanju. Skladno z načelom dobrega...

Več
Povzetek:

Varuh ni videl pravne podlage, ki bi za vračilo davka na promet nepremičnin zahtevala soglasno razdrtje kupoprodajne pogodbe, predvsem pa je dvojno...

Več