Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Odvetništvo in notariat

Pobudnik je v svoji pobudi izpostavil neupravičeno dolgotrajno obravnavanje prijave zoper odvetnika iz Maribora pri Odvetniški zbornici Slovenije (v...

Več

Pobudnik nas je seznanil, da je zaradi nepravilnosti pri delu odvetnika 28. 11. 2013 podal prijavo na disciplinske organe Odvetniške zbornice...

Več


Pobudnik je v svojem pismu Varuhu navedel, da je odvetniku sproti plačeval vse stroške odvetniškega zastopanja, ta pa mu ne izplača zneska, ki mu ga...

Več

Pobudnik nas je seznanil, da je Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinskih zadevah opr. št. D 45/2012 in opr. št. D 218/2012 na naroku 10. 6. 2014...

Več

V pobudah, ki jih prejema Varuh človekovih pravic RS (Varuh), pobudniki neredko izpostavljajo tudi svoje nezadovoljstvo z delom posameznega odvetnika...

Več

Že v Letnem poročilu Varuha za leto 2012 (str. 146) je Varuh opozoril na ravnanje odvetnika, ki je s svojo izjavo prizadel nasprotno stranko....

Več


Pobudnik se je pritožil, da njegova ovadba zoper znane osebe, ki so ga oropale in preteple, na Okrožnem državnem tožilstvu (ODT) v Mariboru naj ne bi...

Več


Pobudnika so prizadele navedbe odvetnika nasprotne stranke v nepravdnem postopku. Ta je v pripravljalni vlogi med drugim zapisal: "Sprememba...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obvestila, da se je v maju 2010 s prijavo zaradi nezadovoljstva z delom odvetnika, ki jo je zastopal...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je odvetniku očital nevestno delo in nas prosil za pomoč. Glavna obravnava v zadevi pobudnika je bila končana 3. 10. 2007 in pobudnik je bil...

Več