Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri je pobudnik navajal, da mu je prekrškovni organ Medobčinske inšpekcije, redarstva in...

Več

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil, da je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani (sodišče) o njegovem ugovoru zoper obtožnico...

Več


Pobudnik je med drugim navedel, da je 16. 11. 2009 prejel sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. 1034 I 9808/2005 z dne 09. 01. 2009,...

Več

Pobudnica nas je seznanila, da je Okrožno sodišče v Kranju v zadevi opr. št. l P 355/2009 dne 3. 12. 2009 postavilo izvedenca, geodetsko družbo iz...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki mu je prekrškovni organ Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana zaradi neplačane...

Več

Že v Letnem poročilu Varuha za leto 2012 (str. 146) je Varuh opozoril na ravnanje odvetnika, ki je s svojo izjavo prizadel nasprotno stranko....

Več

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z okoliščinami prekrška, ki se je nanašal na prepoved parkiranja na območju Hudičevega mosta...

Več

Nekaj pobudnikov se je na Varuha obrnilo zaradi zavrnitve prošnje za brezplačno pravno pomoč za začetek postopka osebnega stečaja. V enem izmed...

Več

 

V poročilu za leto 2012 (str. 115 - 118) smo že izpostavili vprašanje učinkovitega pravnega sredstva oškodovanca v primeru nestrinjanja z...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi nestrinjanja s postopanjem sodišča v pravdnem postopku zaradi zvišanja preživnine, v katerem je na strani...

Več