Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti pravdne zadeve, ki se je na Okrajnem sodišču na Ptuju, obravnavala pod opr. št. P 73/2014....

Več


Tudi v tem letu se je na nas obrnilo nekaj pobudnikov v stiski ob soočenju, da bodo zaradi majhnega dolga, ki ga niso bili zmožni poplačati, izgubili...

Več

Pobudnica se je na Varuha obrnila s pobudo zaradi dolgotrajnosti reševanja tožbe, ki jo je vložila v individualnem delovnem sporu v letu 2013 in se je...

Več

Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega reševanja zapuščinske zadeve, ki se je na Okrajnem sodišču na Ptuju vodila pod opr. št. D...

Več

Pobudnik se je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnosti postopka odločanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani o...

Več

Za pomoč Varuha je prosil pobudnik, ki ni bil deležen odziva Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Kot oče umrlega sina je v rokah želel imeti...

Več

Varuh je obravnaval primer pobudnice, ki je kazensko ovadbo vložila 21. 5. 2014, državno tožilstvo pa po navedbah pobudnice  po skoraj letu dni k...

Več

Danes, 4. 8. 2015, začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K), ki prinaša pomembne normativne spremembe...

Več

Pobudnik je Varuha seznanil z dolgotrajnostjo reševanja socialne zadeve opr. št. V Ps 2240/2013 na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Ker je...

Več

Prvi odstavek 44. člena Zakona o prekrških (ZP-1) določa, da se izrečene sankcije za prekršek ne smejo začeti izvrševati, če pretečeta dve leti od...

Več