Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

PravosodjePobudnik, ki so mu policisti odvzeli prostost, kasneje pa je bil zoper njega odrejen pripor, je v pobudi med drugim izpostavil, da naj bi njegovo...

Več

Običajno se Varuh srečuje s primeri, ko o kazenski ovadbi še ni bilo odločeno, tokrat pa se je prvič srečal s primerom, ko je bilo o isti kazenski...

Več


Na neodzivnost državnega tožilstva je opozorila pobudnica, ki je navajala, da je na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad vložila kazensko ovadbo že...

Več

 

Pobudnica, za katero je bil v kazenski zadevi opr. št. II Kpr 35489/2015 Okrožnega sodišča v Maribor (sodišče) odrejen pripor, je Varuha seznanila,...

Več

  

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti odločanja o reviziji, ki jo je 24. 9. 2015 sama vložila v pravdni zadevi Okrožnega sodišča...

Več

Pobudnik nas je seznanil, da je zaradi nepravilnosti pri delu odvetnika 28. 11. 2013 podal prijavo na disciplinske organe Odvetniške zbornice...

Več

Od začetka uporabe ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/2003), to je od 1. 1. 2005 dalje, okrajna sodišča v postopku o prekršku v pretežni meri odločajo v...

Več

Pobudnica, zoper katero je tekel kazenski postopek pred Okrožnim sodiščem v Krškem (sodišče), je Varuha v oktobru 2014 seznanila, da so ji bila 10....

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti odločanja v izvršilni zadevi, ki se je na Okrajnem sodišču v Celju...

Več


Pobudnik je v svojem pismu Varuhu navedel, da je odvetniku sproti plačeval vse stroške odvetniškega zastopanja, ta pa mu ne izplača zneska, ki mu ga...

Več