Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica v zvezi z nemožnostjo gradnje na svojem zemljišču, ki je namenjeno...

Več
Povzetek:

Čeprav bo občina s spremembo namenske rabe zemljišča iz kmetijske nazaj v stavbno pobudnikom omogočila legalizacijo objekta, pa je Varuh ocenil, da so...

Več
Kršitelj: Občina Šmartno pri Litiji
Kršitev: 33. člen Ustave RS - Pravica do zasebne lastnine in dedovanja | 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je Inšpektorat RS za okolje in prostor kršil načelo dobrega upravljana s tem, da je pobudniku na njegov dopis odgovoril šele po...

Več
Kršitelj: Inšpektorat RS za okolje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Varuh je na IRSOP naslovil (ponovno) priporočilo, da sprejme in izvede ustrezne in predvsem učinkovite ukrepe, ki bodo zagotovili pravočasno in celostno odgovarjanje na vse prijave in dopise, ki jih prejme. Priporočil je tudi, naj IRSOP sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili celostno in temeljito predhodno obravnavo prejetih prijav ter da razmisli tudi o možnosti centralizacije razvrščanja z namenom zagotovitve enotne, pregledne in enakopravne obravnave vseh prejetih prijav.
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v okviru obravnave konkretne pobude prebivalcev, ki živijo v bližini kamnoloma, ugotovil kršitev načel...

Več
Kršitelj: Inšpektorat RS za okolje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je ugotovil, da ravnanje Agencije Republike Slovenije za okolje glede postopka preverjanja kakovosti monitoringa ni bilo...

Več
Kršitelj: Agencija RS za okolje
Kršitev: 24. člen ZVarCP - Naupravičeno zavlačevanje postopka | 02. člen Ustave RS - Slovenija je pravna in socialna država. | 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi 7. člena Zakona o varuhu človekovih pravic ugotovil, da je Ministrstvo za okolje in prostor...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Povzetek:

Varuh je obravnaval pobudo posameznice, ki se je nanj obrnila v zvezi z odzivom nadzornih organov glede številnih očitanih nepravilnosti v postopkih...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic pri obravnavi pobude posameznika v zvezi s postopkom priprave Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ugotovil, da...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 44. člen Ustave RS - Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
Priporočilo: Varuh predlaga odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Povzetek:

Tendenca organov oblasti, da ne poskrbijo za vključitev potencialno prizadetih posameznikov v upravne postopke navkljub jasni zakonski zavezi, daje...

Več
Kršitelj: Mestna občina Ljubljana
Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje | 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v okviru obravnave več pobud ugotovil kršitev pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev pri...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 44. člen Ustave RS - Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev