Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je obravnaval pobudo, s katero nas je pobudnik obvestil, da je Zavod RS za zaposlovanje (v...

Več

Pobudnik je Varuha seznanil, da je na Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) naslovil vlogo oziroma prošnjo za priznanje statusa stranke v...

Več

Drugi odstavek 58. člena Zakona o prekrških (ZP-1) glede stroškov postopka v hitrem postopku odkazuje na smiselno uporabo določb tega zakona o rednem...

Več

Upravni organi morajo otroku omogočiti, da se njegov dejanski oče vpiše v matični register in na ta način zaščititi njegovo osebnostno pravico do...

Več

V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno kršenje določil Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanašajo na odgovarjanje na prejete dopise, s strani...

Več

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki nam je sporočil, da je bil s strani delodajalca napoten na delo v Nemčijo. Pogodbo o zaposlitvi je imel sklenjeno...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo v zvezi z ravnanjem šole, v kateri se učenci prve triade za pouk športne vzgoje preoblačijo v...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je očital IRSOP nedosledno izvajanje svojih dolžnosti na področju...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je Varuhu sporočila, da ji delodajalec ne prizna pravice do...

Več

Če je neko sodno zadevo že mogoče opredeliti kot sodni zaostanek glede na določila Sodnega reda, o tem, ali je bila s tem prekršena tudi pravica do...

Več