Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuh je obravnaval več pobud študentov, ki so se pritožili zaradi dolgotrajnega odločanja o pritožbah zoper odločbe pristojnih centrov za socialno...

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Kršitev: 02. člen Ustave RS - Slovenija je pravna in socialna država. | 50. člen Ustave RS - Pravica do socialne varnosti | 52. člen Ustave RS - Pravice invalidov | 34. člen Ustave RS - Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti | 35. člen Ustave RS - Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic
Priporočilo: Ureditev sistema družbene solidarnosti (neposredna pomoč v obliki socialnih pomoči) bi lahko rešila problematiko nepriznanja posebne olajšave staršem, ki skrbijo za nezaposljive otroke, a nimajo odločb, ki jih zahteva zakon, ki ureja področje doho

Kakšne posledice ima lahko dolgotrajno odločanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) o pritožbah, kaže primer...


Revščina in posledično socialna izključenost pomenita hud poseg v človekovo dostojanstvo in s tem kršitev človekovih pravic. Ljudje v materialni...

Seznanjeni smo bili s primerom pobudnika, ki mu je center za socialno delo zavrnil vlogo za izredno denarno socialno pomoč, saj ni izkazal namenske...


Na Varuha človekovih pravic RS se je v zvezi s 13. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSvarPre) obrnila pobudnica, ki ji je bila denarna...

Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...


Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...

, ustvaril/-a VČP


Na Varuha se je s prošnjo za pomoč v stiski obrnil mlajši pobudnik, ki je ostal brez denarne socialne pomoči in z dolgom v višini 460 eur. Navedel je,...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je prejel več pobud v zvezi z ureditvijo vračila izplačane socialne pomoči v zapuščinskih postopkih....