Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Danes, 4. 8. 2015, začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K), ki prinaša pomembne normativne spremembe...

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil s pravdnim postopkom zaradi plačila odškodnine, ki je tekel na Okrožnem sodišču v Mariboru...

Pobudnica je navajala, da sodni postopek za razdružitev solastnine na Okrajnem sodišču v Ljubljani, v zadevi opr. št. N 23/2007, teče že več kot sedem...

Pobudnica nas je seznanila s potekom postopka za vrnitev poslovne sposobnosti na Okrajnem sodišču v Novem mestu, opr. št. N 53/2011. Iz njenih navedb...


Pobudnik je med drugim navedel, da je 16. 11. 2009 prejel sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. 1034 I 9808/2005 z dne 09. 01. 2009,...

Pobudnica nas je seznanila, da je Okrožno sodišče v Kranju v zadevi opr. št. l P 355/2009 dne 3. 12. 2009 postavilo izvedenca, geodetsko družbo iz...

Nekaj pobudnikov se je na Varuha obrnilo zaradi zavrnitve prošnje za brezplačno pravno pomoč za začetek postopka osebnega stečaja. V enem izmed...

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi nestrinjanja s postopanjem sodišča v pravdnem postopku zaradi zvišanja preživnine, v katerem je na strani...

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi opr. št. N 342/2011 začelo po uradni dolžnosti postopek za odvzem poslovne sposobnosti zoper pobudnika....


Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da so ji bila v postopku izvršbe zarubljena sredstva iz naslova otroških dodatkov, ki so...