Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnega odločanja o njeni pritožbi v zemljiškoknjižni zadevi. Pritožbo zoper sklep Okrajnega sodišča v...


Pobudnica se je na Varuha obrnila s pobudo, v kateri je zatrjevala dolgotrajnost postopka v dveh izvršilnih zadevah Okrajnega sodišča na Ptuju, in...


Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega odločanja Okrajnega sodišča v Mariboru v nepravdni zadevi opr. št. N 44/2016, v kateri je sodišče...


Pobudnik je Varuhu posredoval pobudo v zvezi z nepravilnostmi, ki naj bi jih storilo Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi opr. št. VL...

  

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti odločanja o reviziji, ki jo je 24. 9. 2015 sama vložila v pravdni zadevi Okrožnega sodišča...

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti odločanja v izvršilni zadevi, ki se je na Okrajnem sodišču v Celju...

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti pravdne zadeve, ki se je na Okrajnem sodišču na Ptuju, obravnavala pod opr. št. P 73/2014....


Tudi v tem letu se je na nas obrnilo nekaj pobudnikov v stiski ob soočenju, da bodo zaradi majhnega dolga, ki ga niso bili zmožni poplačati, izgubili...

Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega reševanja zapuščinske zadeve, ki se je na Okrajnem sodišču na Ptuju vodila pod opr. št. D...

Pobudnik se je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnosti postopka odločanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani o...