Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je ponovno obrnila pobudnica in navajala   težave v zvezi z avtocesto, ki poteka v bližini njenega...

Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več posameznikov in skupin, ki izražajo nasprotovanje privatizaciji vode, ki naj bi jo omogočali...

Več
Priporočilo: Varuh je v svojem osemnajstem rednem letnem poročilu za leto 2012 objavil tudi priporočila, med drugimi (stran 201) tudi, da naj se v pravni sistem Republike Slovenije vključi pravica do pitne vode kot temeljna človekova pravica.

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki naj bi imel težave v zvezi z »družinskim grobom«.

Varuh že več let, tudi v letnih...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), saj naj se Mestna občina Maribor ne bi odzivala na njene pisne vloge v zvezi s...

, ustvaril/-a VČP
Povzetek:

Utemeljeno smo domnevali, da služba vlade za lokalno samoupravo posameznike, ki se obračajo na njo, najprej seznani s svojimi pristojnostmi in obsegom...

Več
, ustvaril/-a VČP

V juniju 2008 so mediji zelo izpostavili domnevno dvomljive okoliščine v zvezi s smrtjo in pokopom pokojnika. Pokojnik naj bi bil namreč upepeljen že...

, ustvaril/-a VČP
Povzetek:

Občina je samovoljno posegla v zemljišče pobudnice. Varuh jo je opozoril, da je to storila protipravno, saj je predmetna dela izvršila v škodo...

Več
Kršitelj: Občina Radovljica
, ustvaril/-a VČP
Povzetek:

Pobudnica nam je v vednost posredovala vlogo, naslovljeno na kranjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (OE Kranj ZVKDS),...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Varuh je na OE Kranj ZVKDS posredoval mnenje, da v obravnavani zadevi ni ravnala z zadostno skrbnostjo. Očitali smo ji dolgotrajnost postopka in neaktivnost glede izvedbe njenih dejanj, saj jih je izvedla šele po Varuhovih poizvedbah. Menili smo še, da je v obravnavani zadevi sprejela prehitro in premalo strokovno pretehtano mnenje o nezakonitosti ravnanja Občine Kamnik. Med drugim je s svojim mnenjem zavedla tudi posameznike, ki so se v obravnavani zadevi obračali na njo po pomoč. Tako jih je tudi prikrajšala v postopkih, ki bi jih v obravnavani zadevi že lahko morebiti uvedli pred za to pristojnimi organi. OE Kranj ZVKDS smo predlagali, naj odločitve v prihodnje pravno in strokovno natančno pretehta, postopke pa vodi hitro in kontinuirano.
, ustvaril/-a VČP

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naj se kljub posredovanju in zagotovilom uslužbenca več kot pol leta ne bi odzvalo na vlogo pobudnice v zvezi z...