Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na zahtevo Varuh zagotovil tehnično rešitev za trajno hrambo zaposlitvenega načrta v primeru začasne...

Več
Povzetek:

Upoštevanje želja iskalcev zaposlitve se izraža tudi v pojasnilni dolžnosti upravnega organa, ki mora stranki zagotoviti dostop do informacij na njej...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Povzetek:

ZRSZ je kršil načelo pravičnosti in dobrega upravljanja s tem, da je nedosledno izvajal svojo pojasnilo dolžnost tako, da tako pobudnika kot tudi...

Več
Povzetek:

IRSD je konkretni inšpekcijski postopek vodil neučinkovito, predvsem zaradi nestopnjevanja pritiska na delodajalca, kljub njegovemu evidentnemu...

Več
Povzetek:

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je nedosledno izvajal svojo pojasnilno dolžnost, kar je privedlo do večkratnega vlaganja identičnih vlog...

Več
Povzetek:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) je kršilo načelo pravne države in njemu podredno načelo pravne...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo v zvezi z izbrisom iz evidence brezposelnih...


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih...