Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 44. člen Ustave RS - Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
Priporočilo: Varuh predlaga odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Varuh človekovih pravic pri obravnavi pobude posameznika v zvezi s postopkom priprave Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ugotovil, da...

Več
Kršitelj: Mestna občina Ljubljana
Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje | 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva

Tendenca organov oblasti, da ne poskrbijo za vključitev potencialno prizadetih posameznikov v upravne postopke navkljub jasni zakonski zavezi, daje...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 44. člen Ustave RS - Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v okviru obravnave več pobud ugotovil kršitev pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev pri...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi prejete pobude obravnaval širšo problematiko plazenja terena v vasi Grahovo ob Bači v ...

Več
Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje

V preteklem letu smo obravnavali pobudo, ki se je nanašala na problematiko onesnaženosti Blejskega jezera. Iz uradnih podatkov Agencije Republike...

Več

Varuh je bil z več strani seznanjen o predvidenem sosežigu (nenevarnih) odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Pobudniki so izrazili svoje odločno...

Več

Varuh človekovih pravic je prejel kar nekaj pobud, ki so se navezovale ne domnevno spornost 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...

Več
Kršitev: 05. člen Ustave RS - 4 - Država na svojem ozemlju skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. | 73. člen Ustave RS - Varovanje naravne in kulturne dediščine
Priporočilo: Zavod nam je sporočil, da bo v prihodnje vztrajal na doslednem izvajanju monitoringa. To smo pozdravili, vendar menimo, da to ne zadostuje. Prepričani smo, da bi bila smiselna vključitev enotnega stališča v smernice za delo Zavoda, kar bi zagotovilo enotno prakso in tolmačenje relevantnih določb ZVKD-1 v podobnih primerih. To smo mu tudi priporočili. Zavod je priporočilo Varuha sprejel.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je kršil ustavno predpisano obveznost varstva in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine na podlagi 5. in...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval več pobud, ki jim je bilo skupno nezadovoljstvo pobudnikov z izvedenimi meritvami...

Več