Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Ministrstvo za okolje in prostor ni odgovorilo pobudnici


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica v zvezi z domnevnimi nezakonitostmi pri spreminjanju prostorskega akta v Občini Selnica ob Dravi. Iz pobudničine vloge je med drugim izhajalo, da se je v zadevi z dopisom z dne 28. 7. 2016 obrnila na Inšpektorat za javni sektor (IJS) in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). IJS je z dopisom z dne 17. 8. 2016 zadevo odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) z zaprosilom za odgovor pobudnici v primernem času. Enako je od MOP terjala tudi KPK. Ker pobudnica v skoraj treh mesecih odgovora MOP ni prejela, ga je k temu pozvala z elektronsko vlogo z dne 15. 11. 2016. MOP se tudi na ta poziv ni odzvalo.  

Varuh je MOP z dopisom z dne 28. 12. 2016 zaprosil, da poda pobudnici v zadevi pričakovani odgovor, kar je MOP tudi storilo.
Varuh ravnanje MOP ocenjuje za nesprejemljivo. Najmanj, kar lahko vsak posameznik pričakuje od organa javnega sektorja, je korekten odgovor pridobljen v razumnem roku. Navedeno je skladno s predpisi in tudi načeli dobrega upravljanja; to stranke upravičeno pričakujejo od organov javnega sektorja, to zahteva tudi Varuh, saj le takšno ravnanje vodi do dobre uprave.


Ker pa je MOP  odgovor v konkretnem primeru podalo šele po Varuhovem posredovanju, smo šteli, da je bilo s tem kršeno načelo dobrega upravljanja (3. člen Zakona o varuhu človekovih pravic - ZvarCP).

Pobuda je bila utemeljena. 5.4-12/2016

Natisni: