Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javno izraženo mnenje sodnice v prilogi slovenskega časnika

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila pobudnica (nevladna organizacija) v zvezi z javno izraženim mnenjem okrožne sodnice v prilogi slovenskega časnika glede posvojitev otrok za istospolne družine. Sodnica je v javnem pismu izrazila nasprotovanje posvojitvam otrok za istospolne družine, pri tem pa se je podpisala kot okrožna sodnica. Pobudnica je bila mnenja, da je sodnica izražala in zastopala to stališče s pozicije uradne funkcije, kot predstavnica sodne veje oblasti, kar pa naj bi bilo nezdružljivo s poklicno sodniško etiko in bi lahko vodilo v zlorabo uradnega položaja.

 

Varuh je na Slovensko sodniško društvo, ki je sprejelo Kodeks sodniške etike (Kodeks), naslovil vprašanje ali je takšno javno izražanje mnenj sodnikov skladno z načeli Kodeksa. Slovensko sodniško društvo nam je posredovalo stališče Sveta za sodniško etiko Slovenskega sodniškega društva, ki je navedel, da Ustava Republike Slovenije v 39. členu vsakomur zagotavlja svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Kodeks sodniške etike v VII. načelu – nezdružljivost, določa, da mora sodnik uravnavati svoje zasebne ali javne, plačane in neplačane (pro bono) zunajsodne dejavnosti tako, da ne prihaja v nasprotje s svojimi poklicnimi dolžnostmi ali z ugledom in dostojanstvom sodniškega poklica. To načelo naj bi sodnikom narekovalo določeno zadržanost v zasebnem in javnem življenju, zato ga morajo upoštevati tudi pri uresničevanju zgoraj navedene ustavne svoboščine. Če sodnik v medijih pri izražanju mnenja o določenem vprašanju upošteva načela Kodeksa sodniške etike (načelo neodvisnosti, načelo nepristranskosti, načelo združljivosti, načelo nezdružljivosti in načelo ugleda) uporaba sodniškega naziva ob imenu ni v nasprotju s Kodeksom sodniške etike. Ob upoštevanju tega, Svet za sodniško etiko ocenjuje, da ni zadržkov, da sodniki pri izražanju mnenja v strokovnih publikacijah uporabljajo sodniški naziv pri imenu. Pri izražanju mnenja v ostalih medijih pa se uporaba sodniškega naziva pri imenu odsvetuje.

 

Varuh se je pridružil stališču Sveta za sodniško etiko in ugotovil, da v konkretnem primeru, sodnica ni upoštevala Kodeksa sodniške etike. Pobudo smo zato šteli kot utemeljeno. (1.2 – 7 / 2010)

Natisni: