Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

S pomočjo Varuha do hitrejše obravnave zadeve


Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega odločanja Okrajnega sodišča v Mariboru v nepravdni zadevi opr. št. N 44/2016, v kateri je sodišče ponovno odločalo o predlogu za obnovo denacionalizacijskega postopka, ki ga je pobudnik vložil skupaj z drugimi predlagatelji, in sicer po tem, ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugodilo njihovi ustavni pritožbi ter z odločbo št. Up-232/14 z dne 19. 11. 2015 (Uradni list RS, št. 92/15) razveljavilo vse sodne odločbe, ki so se nanašale na zavrženje njihovega predloga za obnovo denacionalizacijskega postopka, in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje. Sodišče po skoraj enem letu od objave navedene odločbe v uradnem glasilu še ni odločilo, zato je pobudnik za posredovanje zaprosil Varuha.

Varuh je v okviru obravnave pobude na Okrajnem sodišču v Mariboru opravil poizvedbo o časovnih okoliščinah obravnavanja predloga za obnovo postopka in sodišče zaprosil za pojasnilo razlogov, zaradi katerih o predlogu še ni odločilo oziroma kdaj je pričakovati odločitev. Predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru (v nadaljevanju: predsednica sodišča) nam je v odgovoru na poizvedbo pojasnila potek postopka v obravnavni nepravdni zadevi, da je bil 18. 8. 2016 razpisan prvi narok za glavno obravnavo in da se zadeva od tedaj dalje kontinuirano obravnava. Navedla je tudi, da je predsednik Okrajnega sodišča v Mariboru po prejemu naše poizvedbe odredil prednostno obravnavanje nepravdne zadeve opr. št. N 44/2016.

Na podlagi zbranih podatkov o poteku postopka v nepravdni zadevi Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. N 44/2016, je Varuh sprejel pojasnila predsednice sodišča, da se zadeva od prvega naroka za glavno obravnavo, ki je bil opravljen 18. 8. 2016, obravnava kontinuirano. Kljub temu pa smo zaključili, da je bil že zgolj čas, ki ga je sodišče potrebovalo za razpis prvega naroka za glavno obravnavo, tj. več kot osem mesecev od objave odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije v uradnem glasilu, sploh ob dejstvu, da gre za ponovno odločanje sodišča o predlogu za obnovo postopka, nerazumno dolg. Ob odsotnosti kakršnihkoli razlogov za nerazumno dolgo odločanje o razpisu prvega naroka za glavno obravnavo in upoštevaje določila tretje alineje drugega odstavka, tretjega in četrtega odstavka 289. člena Sodnega reda, na podlagi katerih bi se (že) rešitev nepravdne zadeve, o kateri se ponovno odloča (in ne samo razpis naroka v takšni zadevi), v času daljšem kot tri mesece, štela za sodni zaostanek, je Varuh ocenil, da je bila pobudniku s tem, da je Okrajno sodišče v Mariboru potrebovalo več kot osem mesecev (samo) za razpis prvega naroka za glavno obravnavo, kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja kot izhaja iz prvega odstavka 23. člena Ustave Republike Slovenije oziroma pravica do sojenja v razumnem roku kot izhaja iz prvega odstavka 6. člena EKČP.

Okrajno sodišče v Mariboru se je že na poizvedbo Varuha sicer odzvalo tako, da je predsednik navedenega sodišča odredil prednostno obravnavanje nepravdne zadeve opr. št. N 44/2016. Po navedbah predsednice sodišča je bilo zato mogoče pričakovati zaključek obravnave z izdajo meritorne odločbe na prvi stopnji v najkrajšem možnem času. 6.4–177/2016

Natisni: