Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pobudnik ni prejel pojasnila sodišča


Pobudnik je Varuhu posredoval pobudo v zvezi z nepravilnostmi, ki naj bi jih storilo Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi opr. št. VL 95021/2008. V tem postopku je sodišče na javni dražbi prodalo pobudnikovo nepremičnino. Zaradi slabega materialnega položaja, v katerem se je nahajal, je pobudnik sodišče - sicer že po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu, ki je vseboval tudi rok za izselitev iz prodane nepremičnine - zaprosil za prednostno obravnavo zadeve in za podaljšanje roka za izselitev. Sodišče pobudniku na navedeno prošnjo ni posebej odgovorilo.

Varuh je v okviru obravnave pobude na Okrajnem sodišču v Ljubljani opravil poizvedbo o zatrjevani nepravilnosti. Predsednica sodišča je pojasnila, da je sodišče pobudnikovo prošnjo za prednostno obravnavo zadeve upoštevalo in nemudoma razpisalo razdelitveni narok. V zvezi s prošnjo za podaljšanje roka za izselitev pa je navedla, da je bilo o roku izselitve odločeno v sklepu o izročitvi nepremičnine kupcu, zoper katerega pa se pobudnik ni pritožil. Pojasnila je tudi, da sodišče na podlagi prošnje stranke ne more spreminjati pravnomočnih odločitev.

Ocenili smo, da takšno pojasnilo sodišča sicer ni napačno, vendar ne spreminja dejstva, da se sodišče na pobudnikovo prošnjo za podaljšanje roka za izselitev ni odzvalo. Varuh meni, da sodišče na opisan način sicer ni kršilo Ustave ali zakona, bi pa ravnalo bliže načelu dobrega upravljanja, če bi pobudnika o tem, da o njegovi prošnji ne bo posebej odločalo, ustrezno obvestilo. Hkrati bi ga lahko poučilo tudi o tem, da je odločitev o roku izselitve vsebovana v pravnomočnem sklepu o izročitvi nepremičnine kupcu, ki ga ni mogoče (več) spreminjati. 6.4–9/2017

Natisni: