Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Sporno ravnanje občine je bilo po intervenciji Varuha spremenjeno


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki mu je občina doplačevala socialno varstveno storitev pomoč družini na domu in svojo terjatev zavarovala z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve njegove nepremičnine v korist občine. Ko je želel pobudnik dolg poplačati, mu je občina to zavrnila, ker da ne vidi upravičenega razloga za poplačilo terjatve. Občina tudi ocenjuje, da bo pobudnik v prihodnosti potreboval socialno varstvene storitve, za katere bo moral zagotoviti doplačilo občinski proračun, zato občina ne soglaša z njegovim predlogom za izbris plombe oziroma poplačilo terjatve.

Varuh je občini posredoval mnenje, da so razlogi za zavrnitev vloge za poplačilo terjatve, ki jih je navedla pobudniku, neutemeljeni in brez pravne podlage. Na podlagi doplačevanja storitev je nastal dolg, podlaga za njegovo plačilo pa je v 271. členu Obligacijskega zakonika. Prav tako ne more biti razlog za zavrnitev njegove vloge za poplačilo dolga možnost, da bo v prihodnosti potreboval socialno varstvene storitve, za katere bo moral zagotoviti doplačilo občinski proračun. Občini smo zato predlagali, da pobudniku sporoči, kolikšen je njegov dolg, ki izhaja iz doplačevanja storitve s strani občine in na kakšen način ga lahko poravna ter mu - ko bo dolg poravnan, izda ustrezno potrdilo o vračilu dolga.

Občina je mnenje upoštevala in sledila našemu predlogu, saj nam je sporočila, da je pobudnika že obvestila o višini terjatve ter obvestilu priložila položnico, s katero lahko terjatev poravna. To je pobudnik tudi želel. Pobuda je bila utemeljena in posredovanje Varuha uspešno. 3.6-6/2012

Natisni: