Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ministrica za okolje in prostor strokovnega nadzora ni uvedla

 

Pobudničin primer glede nepravilno izvedenega odvoda dimnih plinov plinskih trošil v zidani dimnik s strani njenega spodnjega soseda v stanovanjski hiši, zaradi česar naj bi pri pobudnici obstajala nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom (v nadaljevanju: CO), smo že opisali in tudi izpostavili ne dovolj strokovno in skrbno ravnanje izvajalca dimnikarske službe Energetski servis d.o.o. (v nadaljevanju: ES d.o.o.) (glej letno poročilo 2015 str. 260 do 261) ter takratnega Sektorja za javne službe varstva okolja (v nadaljevanju: SJSVO), sedaj Sektorja za okolje in podnebne spremembe (v nadaljevanju SOPS) pri Direktoratu za okolje Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP).

Varuh je ugotovil, da ravnanje ES d.o.o. ni bilo dovolj skrbno in strokovno. Smiselno enako je veljalo tudi za Direktorat za okolje glede postopka strokovnega nadzora, ki ga je le-ta opravljal nad ES d.o.o.. Varuh je menil, da je trajal postopek strokovnega nadzora Direktorata za okolje v konkretni zadevi nerazumno dolgo, da je bil ta postopek na splošno pomanjkljiv in da Direktorat za okolje svojih nalog strokovnega nadzora ne opravlja niti tedaj, če so kršitve izvajalca dimnikarske službe preverjene in izkazane.

Glede na navedeno je Varuh ministrici za okolje in prostor predlagal, da zadevo preveri in se opredeli do dejanj in ravnanj Direktorata za okolje. Ministrica je v odgovoru navedla, da soglaša z Varuhovimi ugotovitvami po okrepitvi nadzora nad izvajalci dimnikarske službe ter o dolgotrajnosti tega nadzora v primeru pobudnice. V konkretnem primeru je do zastojev prišlo zaradi težav pri ugotavljanju dejanskega stanja, kadrovskih težav in zunanjih pritiskov tretjih na zaposlene. Ministrica je še navedla, da Direktorat za okolje strokovno opravlja svoje naloge in da si sama prizadeva za dolgoročno rešitev zagotavljanja učinkovitega strokovnega nadzora nad izvajalci dimnikarske službe, rešitev pa vidi v spremembi zakonodaje. Obstoječi sistem s podeljevanjem koncesij onemogoča strokovne službe MOP pri izvajanju drugih nalog, hkrati gre za kadrovsko podhranjenost in nemožnost reorganizacije zaradi šele predvidenih sprememb «dimnikarske« zakonodaje glede pristojnosti MOP.

Odgovor Varuha ni prepričal. Ministrica očitanim nepravilnostim pritrjuje, kar pa zadeve ne rešujejo. Razlogi, ki jih je ministrica navedla za to stanje, niso opravičljivi. Notranja organizacija ministrstva, pravočasno, učinkovito in strokovno izvajanje nalog ministrstva je v pristojnosti ministrice. Sklicevanje na bodočo zakonodajo, ki naj bi razrešila trenutne težave Varuh šteje za brezpredmetno. Vse to je namreč premaknjeno v prihodnji negotovi čas, zgolj morebitna sprememba predpisov s tega področja pa sama po sebi ne bo prispevala k izboljšanju pravilnosti in strokovnosti ravnanj izvajalcev dimnikarske službe. Reden in učinkovit strokovni nadzor je treba zagotoviti tudi v praksi. Tak nadzor je že sedaj mogoč in predpisan, vendar se ne izvaja. Čeprav je Varuh ministrico opozoril na določene nepravilnosti Direktorata za okolje, se ministrica do njih ni opredelila, temveč je zgolj navedla razloge za tako stanje, enako tudi za dolgotrajnost odločanja. Kljub temu ministrica ugotavlja, da Direktorat za okolje v primeru pobudnice strokovno opravlja svoje naloge.

Varuh je ministrici posredoval mnenje, da je v konkretni zadevi ravnala z nezadostno skrbnostjo, strokovnostjo in odgovornostjo. Dodali smo še, da verjetno res ni iskati krivde pri zaposlenih, ki neposredno opravljajo te naloge. Za tako stanje so odgovorni vodilni, v konkretnem primeru ministrica. Na podlagi prvega odstavka 114. člena Ustave Republike Slovenije (Ustava RS) je namreč vsak minister odgovoren za delo svojega ministrstva.

Varuh je ministrici ponovil predlog z dodatkom, da se zagotovi tudi takojšnje izvajanje nadzora nad izvajanjem storitev dimnikarske službe in nad drugimi nalogami izvajalca dimnikarske službe, njihovo pravočasnost in strokovnost, vključno z obravnavanim primerom.

Ministrica se je v odgovoru ponovno sklicevala predvsem na bodočo zakonodajo, ki naj bi razrešila težave strokovnega nadzora nad izvajanjem storitev dimnikarske službe in nad drugimi nalogami izvajalca dimnikarske službe, do katerih se je Varuh že opredelil. Na novo pa je bila izdana odločba v konkretni zadevi strokovnega nadzora nad izvajalcem dimnikarske službe. S to je bil dne 28. 6. 2016 nadzor v primeru pobudnice končan. Z odločbo so bile ugotovljene nepravilnosti ES d.o.o. in naložena je bila njihova odprava. Ministrica je znova soglašala z Varuhovimi ugotovitvami po okrepitvi nadzora nad izvajalci dimnikarske službe ter o dolgotrajnosti tega nadzora v primeru pobudnice, vendar je iz odgovora smiselno izhajalo, da njegovemu predlogu ne bo sledila.

Varuh je ministrici ponovno posredoval mnenje, da bi glede na ugotovljene nepravilnosti v zadevi morala opraviti nadzor nad ravnanjem Direktorata za okolje glede pomanjkljivega strokovnega nadzora nad izvajalci dimnikarske službe na splošno ter glede konkretno obravnavane zadeve ter sprejeti ustrezne ukrepe. Zaradi neupoštevanja Varuhovih mnenj smo o problematiki in nujnosti takojšnjega reagiranja (nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter za premoženje) seznanili vlado. Zadeva je bila utemeljena. 8.3-12/2014

 

Natisni: