Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Diskriminacija otrok s posebnimi potrebami v pogojih razpisa za nakup stanovanj

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je s prošnjo za posredovanje obrnila pobudnica, ki se je prijavila na razpis Stanovanjskega sklada RS (SSRS) za prodajo stanovanj v Ljubljani. Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dopisa SSRS, ki ji v prijavi ni priznal prednosti otroka s posebnimi potrebami. Navedla je, da ima otroka z dolgotrajno hudo boleznijo (težka oblika hemofilije), ki v skladu s Pravilnikom o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, sodi v kategorijo »dolgotrajno hudo bolni otroci«. Pobudnica je še navedla, da ima njen otrok na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami tudi odločbo o usmeritvi, v skladu s katero otrok sodi v kategorijo »dolgotrajno bolni otroci«. Pobudnica je menila, da ji je kršena pravica do prednosti pri nakupu stanovanja, ker SSRS njenemu otroku ne prizna statusa otroka s posebnimi potrebami.    

Varuh je ocenil, da bi bila pobuda lahko utemeljena. Prednostne kategorije, ki se upoštevajo pri nakupu stanovanj so bile določene v razpisu. Ena izmed dodatnih prednosti znotraj prednostnih kategorij so družine, ki imajo otroka s posebnimi potrebami. V opombi razpisa je bilo določeno, da je za uveljavljanje prednosti otroka s posebnimi potrebami potrebno priložiti ustrezno dokazilo ter da »uveljavljanje prednosti otroka s posebnimi potrebami ne velja za tiste družine, ki imajo otroka z govorno – jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,...«.

Ocenili smo, da bi bila določba razpisa v delu, ki se nanaša na izločitev dolgotrajno bolnih otrok iz prednostne kategorije, lahko v nasprotju z načelom enakega obravnavanja.  Pozitivno smo ocenili določila razpisa, ki določajo prednostne kategorije za osebe, ki so zaradi določenih primanjkljajev v slabšem izhodiščnem položaju (npr. gibalno ovirani, mladi, mlade družine), vendarle pa smo menili, da bi se moral SSRS pri določanju prednostnih kategorij izogniti neupravičeni diskriminaciji znotraj teh kategorij. 

Kot vprašljivo smo ocenili odločitev SSRS, da v razpisu dodatno prednost znotraj prednostnih kategorij dodeli otrokom s posebnimi potrebami. Status otroka s posebnimi potrebami posameznik namreč dobi na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP), ta predpis pa je namenjen vzgoji in izobraževanju otrok. Menili smo da, bi bilo morda bolj utemeljeno, ko bi Razpis med dodatne prednosti znotraj prednostnih kategorij vključil otroke, ki so v skladu s Pravilnikom o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego (Pravilnik) upravičeni do posebne nege in varstva. Tej kategoriji otrok je namreč zakonodajalec zaradi posebej težkih bolezni in stanj namenil posebne socialne pravice, zato bi bilo smiselno, da se jim prizna tudi prednost pri razpisu. 

Varuh ni našel stvarno utemeljenega razloga, zaradi katerega bi SSRS iz skupine otrok s posebnimi potrebami lahko upravičeno izključil dolgotrajno bolne otroke, zato smo na SSRS naslovili mnenje, da bi razlikovanje, po katerem so iz skupine otrok s posebnimi potrebami izključeni »dolgotrajno bolni otroci«, lahko pomenilo diskriminacijo na podlagi invalidnosti pri dostopu do stanovanj. SSRS smo prosili, naj se na podlagi določbe o obrnjenem dokaznem bremenu opredeli do domnevne diskriminacije.
SSRS nam je odgovoril, da pri oblikovanju razpisnih pogojev vsakokrat sledijo cilju, da čim bolj prednostno upoštevajo ranljive skupine, pri čemer so pri uvrščanju prosilcev na podlagi transparentno objavljenega razpisa dolžni vsakokrat upoštevati vnaprej določene pogoje in načelo enakosti vseh prosilcev. SSRS  je navedel: »V javnem razpisu je Sklad jasno opredelil, kaj prestavlja enaka stanja, kar pa ne predstavlja diskriminacije, temveč le jasno opredelitev pogojev znotraj posameznih skupin, kar je tudi skladno z intencijo Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo), s katerim so določeni skupni temelji in izhodišča za zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih ali njenih pravic in obveznosti ter pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Dejstvo namreč je, da je številne prijave prosilcev potrebno razvrstiti, pri čemer pa se določno opredelijo prednostne kategorije, kar od Sklada zahtevajo tudi splošni akti poslovanja. Naj ob tem izrecno izpostavimo, da je prednost otroka s posebnimi potrebami vsebovana tako v prednostni kategoriji a) mlade družine, kot tudi v b) družine z osnovnošolskim otrokom, in c) družine, kar vsekakor kaže na našo obsežno skrb za predmetne osebe. Sklad je na ta način omogočil družinam z otroki s posebnimi potrebami dostop do dobrine - stanovanja pod jasnimi pogoji, z zakonitimi cilji in ustreznimi in potrebnimi sredstvi za doseganje tega cilja.«

SSRS v odgovoru opozarja še na drugi odstavek petega poglavja razpisa, v katerem je navedeno: »Šteje se, da so prosilci z oddajo prijave podali nepreklicno pisno izjavo, da so seznanjeni z vsebino razpisa in vsebino vseh listin, ki so priloge tega razpisa, da se z njo strinjajo in da pogoje tega razpisa in njegovih prilog v celoti sprejemajo.« Nadaljujejo, da je ta vsebina izrecno navedena tudi na koncu obrazca »Prijava za nakup stanovanja v Ljubljani v soseski Zeleni gaj na Brdu«. S podpisom izjave prijavitelj izjavlja, da je seznanjen s pogoji razpisa, da se z njimi strinja in jih v celoti sprejema. 

SSRS zaključuje, da je ravnal transparentno, z najboljšimi nameni in po načelu enake obravnave enakih stanj. SSRS veseli, da mu je Varuh posredoval svoje stališče in poglede glede možnosti izboljšanja njihovega javnega razpisa. Ob bodočih javnih razpisih bodo podrobneje preučili predlog Varuha, da bi se znotraj prednostnih kategorij namesto otrok s posebnimi potrebami upoštevali otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Varuh je sklepno ocenil, da je bila pobuda utemeljena. Menimo, da SSRS v svojem odgovoru ni prepričljivo zavrnil očitkov o diskriminaciji na podlagi invalidnosti pri dostopu do stanovanj. Menimo namreč, da podpis izjave prosilca, da se strinja z razpisnimi pogoji, ne upravičuje neutemeljenega razlikovanja znotraj prednostnih kategorij. Prav tako takšnega razlikovanja po mnenju Varuha ne upravičuje potreba po določnosti in jasnosti besedila razpisa. Varuh SSRS zato priporoča, da pri bodočih javnih razpisih v prednostno kategorijo vključi tudi dolgotrajno bolne otroke oziroma namesto otrok s posebnimi potrebami kot prednostno kategorijo upošteva otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. 10.5-15/2014

 

Natisni: