Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Težave invalidov, ki nimajo stalnih voznikov, nerešene že pet let

Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je pobudnik seznanil, da do predvidenih sprememb 29. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV) še ni prišlo. Vlogi je priložil  obvestilo Upravne enote Lenart o uvedbi postopka o prekršku, ker kot invalidna oseba v predpisanem roku ni določil novega uporabnika osebnega vozila. Če tega pobudnik ne bo storil, bo moral osebno vozilo odjaviti in vrniti registrske tablice.

Z omenjeno problematiko se je pobudnik na Varuha obrnil že dvakrat. Navedeno je Varuh kot utemeljeno tudi izpostavil v letnih poročilih za leti 2011 in 2014. Gre za problematiko petega odstavka 29. člena ZMV, ki zahteva, da za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to vrsto vozila, lastnik vozila določi uporabnika vozila in se v tem primeru določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika, v prometno dovoljenje pa se poleg lastnika vpiše tudi uporabnik vozila.

Varuh ponavlja že podano mnenje, da ZMV s tem omejuje možnost invalidnih oseb, da bi lahko, tako kot ostali državljani, normalno opravljali vsakodnevne obveznosti, ki so neločljivo povezane z uporabo prevoznega sredstva. V letu 2011 je tako Varuh takratno Ministrstvo za promet (v nadaljevanju: MzP) pozval, da razmisli o spremembi omenjene določbe oziroma poišče možnosti za drugačno ureditev položaja invalidnih oseb, ki imajo popolnoma drugačno življenjsko situacijo kot mladoletniki ali starejše osebe zaradi katerih je bila konkretna določba sprejeta. MzP je Varuhu zagotovilo, da bodo pri pripravi sprememb ZMV obravnavali tudi pobudo Varuha. V letu 2014 do sprememb ZMV še ni prišlo. Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MzI) je Varuhu na poizvedbopojasnilo, da Državni zbor Republike Slovenije dotlej že dvakrat ni obravnaval pripravljenega Zakona o spremembah in dopolnitvah ZMV, ki je vseboval tudi spremenjene določbe 29. člena z olajšavami postopkov za invalidne osebe, in sicer v letu 2013 in v letu 2014. MzI je takrat Varuhu tudi zagotovilo, da bo po vzpostavitvi nove Vlade Republike Slovenije predlog zakona ponovno poslan v postopek sprejema. Smiselno enako je varuhinji človekovih pravic na osebnem srečanju novembra 2014 zagotovil tudiminister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič s predvidenim rokom najverjetneje v začetku leta 2015.

Po vpogledu v javno dostopne evidence na svetovnem spletu je Varuh ugotovil, da je bil predlog Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) konec meseca septembra 2016 posredovan v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. V predlogu zakona je med glavnimi vsebinskimi spremembami glede na ZMV naveden tudi 29. člen zakona – »polnoletni invalidni osebi brez veljavnega vozniškega dovoljenja ni potrebno imenovati uporabnika, kar je sicer nujno v primeru, da lastnik vozila nima veljavnega vozniškega dovoljenja za tako kategorijo vozila, se pa to izkaže za problem pri invalidnih osebah, ki jih vozijo lahko različne osebe, na kar je opozoril tudi Zagovornik načela enakosti; pogoj za to je z odločbo priznana oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu.«

Varuh ugotavlja, da je predlagani 29. člen ZMV-1 skoraj identičen predlogu iz leta 2014, posledično čemur lahko Varuh zgolj ponovi oceno, da bi sprejetje zgoraj navedene ureditve pomenilo razrešitev situacije, v kateri so se znašle invalidne osebe po sprejemu trenutno še veljavnega ZMV.

Postopek spreminjanja ZMV-1 je ponovno v teku, ne glede na dejstvo, da slednje traja že peto leto, zato Varuh v zadevi ni posredoval. Z javno objavo tem primera Varuh pristojne opozarja na navedeno problematiko in nujnost njene takojšnje rešitve.
 
Pobuda je bila utemeljena. 5.7-72/2016

Natisni: