Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Nepravilno zaračunani oskrbni stroški bivanja v domu starejših občanov


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki se je pritoževal, da mu je dom starejših občanov zaračunal še 17 dni bivanja po tem, ko je podal vlogo za odpust in se iz njega izselil. Zmotilo ga je tudi, da je bila na njegovi nepremičnini opravljena zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist občine, ki je zanj sofinancirala institucionalno varstvo. Pobudnik je želel namreč nepremičnino podariti tistemu, ki bi zanj skrbel v domačem okolju. Varuha je prosil za posredovanje.

Varuh pobudniku ni mogel pomagati v zaprošeni smeri, da bi se zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist občine, ki je zanj sofinancirala institucionalno varstvo, izbrisala, ne da bi pobudnik vrnil sredstva, ki jih je občina namenila za plačilo domske oskrbe. Ugotovili pa smo, da je dom starejših občanov pobudniku upošteval 14 dnevni odpovedni rok, ki je začel teči po odpovedi bivanja. Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14) v 31. členu določa, da lahko uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik brez obrazložitve razlogov vloži predlog za odpust in da je v tem primeru možno storitev zaračunati največ za obdobje pet dni po vložitvi vloge, razen če obdobje do izselitve traja dlje. Zato smo domu posredovali mnenje, da je bila storitev neupravičeno zaračunana, saj se je  pobudnik pravočasno izselil. Predlagali smo, da v primeru ugotovljene napake pri zaračunavanju storitve, le-to odpravi.

Dom nam je sporočil, da je glede preveč plačane oskrbnine nepravilnost odpravil in preveč plačan znesek vrnil. 3.7-7/2016

Natisni: