Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sobivanje starša v zdravstvenem zavodu z otrokom

Varuh je že v letu 2019 obravnaval problematiko pravice do nadomestila plače za nego otroka, ki je hospitaliziran in ga starš spremlja v bolnišnici. Stališče Varuha je bilo, da je ob uveljavitvi pravice do sobivanja v času bolnišnične obravnave nujno zvišati tudi starostno mejo otrok, ki bodo upravičeni do sobivanja enega izmed staršev (ali skrbnikov). Pravica do sobivanja v času bolnišnične obravnave vključuje tudi prehrano in nastanitev upravičenca do sobivanja pri izvajalcu bolnišnične obravnave ali zdraviliške rehabilitacije ter pravice do denarnega nadomestila v času začasne zadržanosti od dela zaradi sobivanja za ves čas trajanja pravice do sobivanja. Omenjeno problematiko je uredil PKP6. Varuh pričakuje, da bo vsebina, ki jo  je prinesel 98. člen PKP6, našla svoje mesto tudi v novem ZZVZZ-1. Glede na že res dolgotrajno pripravo novega ZZVZZ-1 pričakujemo, da bo ta sprejet v času veljave ukrepa iz 98. člena KPK-6. Če se to vendarle ne bi zgodilo, pa od pristojnih pričakujemo, da bo ukrep podaljšan oziroma pred 31. 12. 2021, ko preneha veljati, umeščen v ZZVZZ.


********************************

Varuh je že v letu 2019 obravnaval problematiko pravice do nadomestila plače za nego otroka, ki je hospitaliziran in ga starš spremlja v bolnišnici v povezavi s starostno omejitvijo, ki jo določa 23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), in sicer, da je z obveznim zavarovanjem zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev, med drugim tudi sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let. Varuh je v zvezi s tem Ministrstvu za zdravje (MZ) predlagal, da  se izpostavljena problematika v najkrajšem možnem času uredi tako, da bodo starši, katerih otroci so hospitalizirani, upravičeni tudi do nadomestila za nego, v času njihovega spremstva z otrokom v bolnišnici.

MZ nas je seznanilo, da se zaveda problematike na tem področju. Glede na navedeno, je zato v predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) predvideno, da se obstoječa pravica do sobivanja v času bolnišnične obravnave, ki bo vključevala tudi prehrano in nastanitev upravičenca do sobivanja pri izvajalcu bolnišnične obravnave ali zdraviliške rehabilitacije, ki se izvaja na stacionarni način, uredi celostno. Tako bo zavarovani osebi pripadala tudi pravica do denarnega nadomestila v času začasne zadržanosti od dela zaradi sobivanja, in sicer celotno trajanje pravice do sobivanja.

Varuh je z obravnavo pobude nadaljeval v letu 2020. MZ smo seznanili s svojimi ugotovitvami (na podlagi pobud), da starostna omejitev kot jo določa 23. člen ZZVZZ in zadeva plačilo sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let ni ustrezna. To še posebej velja za otroke s posebnimi potrebami, pri katerih je prisotnost staršev zaradi specifičnih stanj njihovih otrok, nepogrešljiva tudi v višji starosti. Na MZ smo naslovili nove poizvedbe, saj je bilo očitno, da se problem ne rešuje. MZ smo seznanili s svojim stališčem, da je ob uveljavitvi pravice do sobivanja v času bolnišnične obravnave, vključno s prehrano in nastanitvijo upravičenca do sobivanja pri izvajalcu bolnišnične obravnave ali zdraviliške rehabilitacije ter pravice do denarnega nadomestila v času začasne zadržanosti od dela zaradi sobivanja za ves čas trajanja pravice do sobivanja, nujno zvišati tudi starostno mejo otrok, ki bodo upravičeni do sobivanja enega izmed staršev (ali skrbnikov).

MZ nas je ponovno seznanilo, da se predvideva ureditev področja v novem predlogu ZZVZZ-1 in to natančneje pojasnilo. Predlog ZZVZZ-1 vsebuje pravico do sobivanja v času bolnišnične obravnave, ki vključuje tudi prehrano in nastanitev upravičenca do sobivanja pri izvajalcu bolnišnične obravnave ali zdraviliške rehabilitacije, obenem pa bi zavarovani osebi pripadala tudi pravica do denarnega nadomestila v času začasne zadržanosti od dela zaradi sobivanja za ves čas trajanja pravice do sobivanja. MZ nas je še seznanilo s predlogom novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (EPA: 1159 – VIII), ki ga je maja 2020 v zakonodajni postopek vložil Državni svet. V predlogu novele ZZVZZ je določeno, da bo starš, ki bo uveljavljal pravico do sobivanja ob hospitaliziranem otroku, lahko uveljavil pravico do nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela. Navedena novela ZZVZZ predvideva tudi zvišanje starostne meje otrok, ki so upravičeni do sobivanja z enim od svojih staršev v zdravstvenem zavodu v času svoje bolezni na 15 let, obenem pa določa tudi zgornjo mejo trajanja nege ožjega družinskega člana v koledarskih in ne delovnih dnevih s ciljem izenačitve vseh upravičencev do nadomestila plače zaradi nege.

Varuh je na MZ ponovno naslovil poizvedbo s prošnjo po natančnejših pojasnilih. MZ nas je seznanilo, da to tematiko naslavlja tudi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE - v nadaljnjem besedilu: PKP6). PKP6 je tematiko sobivanja staršev z bolnim otrokom uredil, upamo pa, da le »začasno« in da bo to področje čim prej urejeno tudi v ZZVZZ-1, oziroma če ta še ne bo sprejet, v ZZVZZ. Prvi odstavek 98. člena PKP6, ki zadeva ZZVZZ določa, da je z obveznim zavarovanjem zavarovanim osebam v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let oziroma do starosti otroka do vključno 18 let, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo. V tretjem in četrtem odstavku istega člena je določeno, da gre ne glede na prvi odstavek 29. člena ZZVZZ nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela zavarovancem, na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije, od prvega dne zadržanosti od dela tudi zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let oziroma do starosti otroka do vključno 18 let, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo. Pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom traja, dokler traja sobivanje. Nadomestilo iz tega odstavka se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi nege ožjega družinskega člana. Ukrepi iz tega člena veljajo do 31. decembra 2021.

Varuh ureditev, ki jo je prinesla določba 98. člena PKP-6, ocenjuje kot ustrezno. Kot pozitivno ocenjujemo tudi, da je bila starostna meja otrok dvignjena. MZ smo posebej opozorili, da po mnenju Varuha določitev starostne meje na način, kot ga je v prej citiranem predlogu  ZZVZZ-1 zapisalo MZ, ne zajame ustrezno vseh kategorij otrok (npr. sedemletnikov, ki niso postavljeni pod skrbništvo, nimajo težke možganske okvare ali posebno težkega zdravstvenega stanja, so pa napoteni na rehabilitacijo v zdravilišče – težko si je predstavljati, da bi katerikoli sedemletnik to zmogel brez prisotnosti starša).

Varuh je pobudo ocenil za utemeljeno. Pričakujemo, da bo ureditev, ki jo  je prinesel 98. člen PKP6, našla svoje mesto tudi v novem ZZVZZ-1. Glede na že res dolgotrajno pripravo novega ZZVZZ-1 (na kar opozarjamo že več let) pričakujemo, da bo ta sprejet v času veljave ukrepa iz 98. člena KPK-6. Če se to vendarle ne bi zgodilo, pa od pristojnih pričakujemo, da bo ukrep podaljšan oziroma pred 31. 12. 2021 umeščen v ZZVZZ. 9.3-12/2019 in 9.4-81/2020

Natisni: