Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neizpolnjena pojasnilna dolžnost zdravnika in plačilo nenujnega reševalnega prevoza z reševalnim vozilom

Na Varuha se je obrnil onkološki bolnik, ki mu je zdravstveni dom (ZD) s Primorskega zaračunal plačilo nenujnega prevoza z reševalnim vozilom na zdravljenje v Ljubljano. Pobudnik je zatrjeval, da ga ZD ni obvestil, da bo moral stroške prevoza na zdravljenje poravnati sam. V tem primeru bi se gotovo odločil za kakšno drugo obliko prevoza, ki bi bila zanj cenovno ugodnejša.

Varuh je na ZD naslovil poizvedbo, ali so pobudnika pred prevozom seznanili s predvidenimi stroški prevoza in kako so to storili. Ker je ZD v svojem odgovoru na pritožbo pobudnika navedel, da je zaradi oblike zdravstvenega zavarovanja (pobudnik ni bil dopolnilno zavarovan) ta že doplačeval del zdravstvene oskrbe, je Varuha zanimalo tudi, ali je bil bolnik ravno zato posebej opozorjen na to, da bo moral stroške prevoza poravnati sam. ZD je v svojem odgovoru navedel, da je s pobudnikom sklenil sporazum, po katerem pobudnik poravna stroške prevoza z reševalnim vozilom v znesku, ki bi nastal pri uporabi javnega prometnega sredstva. Preostali del zneska ostane v breme ZD in se pri naslednjem obračunskem obdobju odpiše kot breme terjatve do pobudnika.

Varuh je svoje posredovanje ocenil kot uspešno in pobudo kot utemeljeno. Pobudnik ni bil seznanjen s tem, da bo moral stroške prevoza poravnati sam, iz česar izhaja, da pristojni v ZD niso izpolnili svoje pojasnilne dolžnosti, ki izhaja iz Zakona o pacientovih pravicah. 3.3-10/2009

Natisni: