Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zaposlovanje v javnem zavodu

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila skupina umetnikov, zaposlenih v enem od javnih zavodov na področju kulture. Navedli so, da se v zavodu zaposluje za določen čas v nasprotju z 52. členom ZDR in 46. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK), ki dopušča, da se, kadar to terja posebna narava dela na področju umetniške ali druge kulturne dejavnosti, v sistemizaciji lahko določijo delovna mesta, za katera se delovna razmerja sklepajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja mandata direktorja oziroma ne več kot pet let. Za ponovno sklepanje delovnega razmerja za določen čas ni omejitve. Oporekali so tudi postavitvi umetniškega vodje, ki naj bi bila na to mesto postavljena brez javnega razpisa.

Opravili smo poizvedbo pri Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD), ki nas je seznanil, da pristojna inšpektorica pri nadzoru ni ugotovila, da bi delodajalec sklepal pogodbe o zaposlitvi za določen čas zunaj okvirov, določenih z ZDR in ZUJIK. Ugotovila pa je nepravilnosti pri uskladitvi splošnega akta o sistemizaciji delovnih mest z določili 46. člena ZUJIK in 20. člena ZDR, ki določa pogoje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je določil možnost sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas na podlagi 46. člena ZUJIK za vsa delovna mesta, kar ni v skladu z navedenim določilom, vendar je to možnost kot dodatni pogoj nato določil samo pri nekaterih delovnih mestih, katerih opisi so bili spremenjeni po predhodno opisanem postopku. Delodajalec v praksi na omenjeni podlagi ni zaposloval na vseh delovnih mestih, število takšnih zaposlitev pa se je med dvema inšpekcijskima nadzoroma zmanjšalo za 16 (ob zadnjem nadzoru jih je bilo 32). S toliko delavci, ki so prej delali za določen čas iz razloga po 46. členu ZUJlK, je namreč delodajalec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi tega je inšpektorica izdala ureditveno odločbo, s katero je delodajalcu naložila, da v skladu z ZDR v splošnem aktu določi posamezna delovna mesta oziroma vrste del, za katera bo sklepal delovna razmerja za določen čas na podlagi 46. člena ZUJIK. V času pisanja tega poročila še nismo bili seznanjeni, ali je delodajalec ureditveno odločbo izvršil.

V zvezi z navedbami pobudnikov o angažiranju umetniške vodje brez javnega razpisa na podlagi avtorske pogodbe je inšpektorica ugotovila, da je bila konkretna pogodba sklenjena za čas enega leta za angažma šefinje dirigentke – dirigentke. V pogodbi so bili po datumih, vsebini in naslovih del določeni predstave in koncerti, vključno z datumi vaj, na katerih bo gospa dirigirala. Pogodba ni bila sklenjena za delovno mesto umetniškega vodje organizacijske enote. Strokovni svet je soglašal s predlogom direktorja, da za čas preostanka njegovega mandata angažirajo to gospo. Tako Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) ni ugotovil kršitev iz svoje pristojnosti, saj avtorska pogodba ni bila sklenjena za opravljanje dela na sistemiziranem delovnem mestu, pa tudi elementov delovnega razmerja v skladu s 4. členom ZDR ni bilo mogoče ugotoviti.

Opravili smo poizvedbo tudi pri Ministrstvu za kulturo, ki je v odgovoru, tega nam je kljub petnajstdnevnemu roku posredovalo šele čez štiri mesece, pojasnilo, da ni pristojno za reševanje delovnih sporov, zato se tudi v to zadevo ne more in ne sme vmešavati. Pristojni za to so Strokovni svet in Svet zavoda, IRSD in delovno sodišče. Ministrstvo je poudarilo, da so direktorji pri svojih poslovnih odločitvah popolnoma avtonomni.

V času pisanja tega poročila inšpekcijski nadzor še ni bil končan, saj še ni potekel rok iz ureditvene odločbe, seznanjeni smo tudi, da delodajalec akta o sistemizaciji še ni uskladil. 4.1-71/2007 in 4.3-63/2008

Natisni: