Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Plačilni nalog policije brez možnosti zagovora

Pobudnik je izpostavil, da mu očitani prekršek policijske postaje (PP) v Kranju ni bil predstavljen, zato se o njem ni mogel niti izjasniti. Najprej je prejel plačilni nalog, po ugovoru pa še odločbo o prekršku PP Kranj.

Od Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) zahteval pojasnilo o tem, ali, kdaj in kako je bila v postopku pridobljena tudi izjava pobudnika oziroma kdaj mu je bil očitani prekršek predstavljen in dana možnost, da se o njem izjavi.

MNZ je pojasnilo, da je prekrškovni organ PP Kranj postopek o prekršku začel na podlagi prijave, podane na PP Kranj. V postopku odločanja o vloženem ugovoru zoper poslani plačilni nalog izjava pobudnika (ne glede na vsebino ugovora) ni bila pridobljena. Šele pri preizkusu zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku PP Kranj, ki je bila izdana že po vloženem ugovoru, je prekrškovni organ na podlagi dodatno zbranih obvestil in navedb pobudnika ugotovil, da je bilo predhodno ugotovljeno dejansko stanje nepopolno, zaradi česar je izpodbijano odločbo odpravil in postopek zoper pobudnika ustavil.

Varuh se ni mogel strinjati z mnenjem policije, da je bil postopek PP Kranj v zvezi z izdanim plačilnim nalogom skladen z Zakonom o prekrških (ZP-1) in da pobudniku pravice v tem postopku niso bile kršene. Očitno je namreč, da je bila odločba o prekršku izdana, čeprav v postopku niso bila ugotovljena dejstva in zbrani tisti dokazi, ki so potrebni za odločitev o očitanem prekršku. Plačilni nalog je bil pobudniku vročen, ne da bi mu bil storjeni prekršek in dokazi zanj predstavljeni. Plačilni nalog (tipska oblika obrazca) ima res natisnjeno izjavo »Kršitelju je bil predstavljen storjen prekršek in dokazi.« To smo šteli kot pomanjkljivost, saj pobudnik sploh ni imel nobene možnosti seznaniti se z očitano kršitvijo, kar je pomembno za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva. Policija je tako plačilni nalog izdala le na podlagi prejete prijave, ne da bi ugotavljala dejansko stanje očitane kršitve tudi pri domnevnem storilcu prekrška.

Kljub temu je pristojna služba Generalne policijske uprave ponovno presodila, da je bil postopek o prekršku v tej zadevi voden skladno z veljavnimi področnimi predpisi. S tem mnenjem se Varuh ni mogel strinjati. To je namreč v nasprotju z ugotovitvijo, ki je zapisana v odločbi PP Kranj, kjer se (na podlagi dodatno zbranih obvestil) ugotavlja, da je bilo predhodno ugotovljeno dejansko stanje zmotno in nepopolno in da je bila odločba o prekršku izdana, čeprav v postopku niso bila ugotovljena dejstva in zbrani tisti dokazi, ki so potrebni za odločitev o prekršku. Na to smo MNZ opozorili v ponovnem posredovanju in znova pripomnili, da je bil pobudniku plačilni nalog izdan, ne da bi policija dejansko stanje očitanega prekrška sploh ugotavljala tudi pri njem.

Iz odgovora MNZ, ki smo ga prejeli na tej podlagi, izhaja ugotovitev Uprave uniformirane policije, da policist, ki je odločil, da so v zvezi s prijavljenim dogodkom podani vsi elementi prekrška, ni ravnal prav, zaradi česar je bil postopek (nato) ustavljen in plačilni nalog odpravljen. Policija je še pripomnila, da v ugovoru zoper posebni plačilni nalog pobudnik ni navedel vseh (tudi ne novih) dejstev in dokazov v svojo korist, na podlagi katerih bi prekrškovni organ lahko ugotovil, da dejansko stanje ni bilo v celoti ugotovljeno in da posledično ni šlo za prekršek. Vendar tega pojasnila ni mogoče sprejeti, saj je, kot smo že navedli, policija plačilni nalog izdala le na podlagi prejete prijave, ne da bi ugotavljala dejansko stanje očitane kršitve tudi pri storilcu prekrška. Pri tem se je policija strinjala, da bi morali policisti vedno pravilno in popolno ugotoviti dejansko stanje in ukrepati samo zoper posameznike, ki bi resnično kršili z zakonom določena pravila ravnanja. Zato je prav, da je PP Kranj pobudniku poslala tudi pojasnilo postopka v njegovem primeru in se mu zaradi nevšečnosti, ki jih je imel, pisno opravičila.

Varuh je storil vse potrebno, da so se ugotovile okoliščine primera pobudnika. Očitno so bile tudi na podlagi našega posredovanja ugotovljene napake pri delu policistov. Na tej podlagi je bila tudi odpravljena odločba o prekršku oziroma ustavljen postopek o prekršku. 6.6-37/2008

Natisni: