Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Udeležba obsojenca v pravdnem postopku

Obravnavali smo pobudo pooblaščenca dveh strank v pravdnem postopku, ki sta bili na prestajanju kazni zapora. Pobudnik ju je kot odvetnik zastopal v pravdni zadevi zaradi plačila odškodnine. Ker sta bili osebi na prestajanju kazni zapora, se v pravdni zadevi nista mogli osebno udeležiti poravnalnega naroka in prvega naroka za glavno obravnavo. ZPKZ jima je v tej zvezi pojasnil, da jima lahko omogoči prevoz na sodišče le na njune stroške. Ker nista imeli sredstev za kritje stroškov prevoza, se nista mogli udeleževati sodnega postopka. Zato sta stranki pobudnika menili, da jima je bila kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS in da je bilo kršeno načelo obojestranskega zaslišanja in sodelovanja v pravdnem postopku. Z namenom, da bi sodelovali v pravdnem postopku, sta pri Okrožnem sodišču v Mariboru vložili tudi prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Stranka v pravdnem postopku se sama odloči, ali bo procesna dejanja opravljala sama ali po pooblaščencu. Ne glede na okoliščine, da sta bili stranki pobudnika ob vročitvi tožbe na prestajanju kazni zapora, smo presodili, da sta imeli očitno dovolj časa za vložitev prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, da si zagotovita kakovostno pravno zastopanje. Seveda pooblaščenec na sodišču ne more nastopati popolnoma enako, kot bi nastopala stranka sama (ta bi lahko imela v trenutku opravljanja določenega procesnega dejanja drugačno stališče kot njen pooblaščenec ali bi ga morda sodišču predstavila drugače). Vendar vsaka stranka predhodno sama nosi svoje stroške sodnega postopka, tudi stroške prihoda na sodišče.

Odvzem osebne svobode oziroma omejitev pravice svobode gibanja lahko vpliva na izvrševanje nekaterih pravic, vendar le, kadar in kolikor je to potrebno za izvršitev kazenske sankcije. Drugače pa obsojenci na prestajanju kazni zapora ohranijo položaj pravnega subjekta, ki mu gredo vse pravice kot drugim, v obsegu, ki ne zadeva zakonske omejitve, določene za čas prestajanja kazenske sankcije.

V tej zvezi smo pobudnika zato seznanili s 77. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS), ki med ugodnostmi navaja tudi izhod iz zavoda s spremstvom pooblaščene uradne osebe. Po tej določbi stroške, ki s takšnim izhodom nastanejo, plača zavod, kadar obsojenec brez svoje krivde nima sredstev. Pobudnika smo napotili, da ob okoliščinah, ki utemeljujejo takšno postopanje zavoda v primeru njegovih strank, zavodu predlaga, naj upošteva določbo 77. člena ZIKS. 6.4-63/2008, 6.4-62/2008

Natisni: