Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prepozna izvedba nadzora s strani pristojnih organov lahko oteži ugotavljanje kršitev in nepravilnosti


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih podjetij. Glede na dejstvo, da Varuh beleži vedno več pobud zoper delovanje invalidskih podjetij, smo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) podali priporočilo, da bi kazalo poostriti sistemski nadzor nad invalidskimi podjetji in ugotovitve ter ukrepe tudi javno objaviti.

Varuh je sicer že predhodno pozitivno ocenil odločitev MDDSZ o objavi obširnejšega Registra invalidskih podjetij. MDDSZ je v svojem dopisu št. 149-49/2015/8 z dne 9. 1. 2017 podprlo prizadevanja Varuha za izboljšanje delovanja invalidskih podjetij z odločitvijo, da se objavi popoln register invalidskih podjetij in ne le njegov izvleček, kot je bila dotedanja praksa.

Odločitev MDDSZ smo pri Varuhu pozitivno pozdravili, saj verjamemo, da lažja dostopnost do javnih podatkov in njihova večja preglednost pomembno prispevata k večjemu zaupanju javnosti v delovanje invalidskih podjetij, s tem pa tudi k uresničevanju njihovega namena. Poleg tega Varuh meni, da ravno javna objava razlogov za prenehanje obstoja posameznih invalidskih podjetij v veliki meri prispeva k doseganju preventivnih učinkov pri invalidskih podjetjih kot delodajalcih, torej predvsem znižanju kršitev zakonodaje pri njihovem delovanju in k večji zaščiti zaposlenih delavcev.

Varuh je v sklopu obravnave problematike tudi v nadalje spremljal delo MDDSZ glede uvedbe nadzora nad konkretnim invalidskim podjetjem v obravnavani zadevi in MDDSZ pozval k obvestilu Varuhu o izvedenem nadzoru ter ugotovitvah.

MDDSZ je Varuha v svojem odgovoru št. 149-49/2015/2015/13 z dne 12. 9. 2017 obvestilo, da je Strokovna komisija dne 2. 6. 2017 v okviru nadzora izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa invalidskega podjetja v prostorih invalidskega podjetja opravila dejanja nadzora in ob tem ni ugotovila nepravilnosti, ki bi bile podlaga za odvzem statusa invalidskega podjetja skladno s 60. členom ZZRZI.

Varuh v okviru svojih pooblastil resda ne more spreminjati sprejetih odločitev pristojnih organov. Vendar pa Varuh ne more spregledati dejstva, da je Strokovna komisija MDDSZ v okviru zakonitih pristojnosti opravila nadzor nad omenjenim invalidskim podjetjem šele v mesecu juniju 2017, kljub temu, da so v svojem odgovoru Varuhu št. 149-49/2015/3 navedli, da bo nadzor navedenega invalidskega podjetja predvidoma uvrščen v plan nadzorov, ki jih bodo v okviru kadrovskih možnosti izvedli še v letu 2015.

Varuh je zato MDDSZ opozoril, da takšna časovna oddaljenost izvedbe nadzora (skoraj dve leti od datuma podane pobude) ni v skladu s pomembnim načelom dobrega upravljanja, ki zavezuje vse organe oblasti. S potekom časa se namreč oteži ugotavljanje domnevno spornih dejstev in okoliščin oziroma domnevno neprimernega ravnanja subjekta, ki lahko pomenijo nepravilnosti oziroma kršitve veljavne zakonodaje. S tem pa lahko zvodeni pomen izvajanja nadzora s strani pristojnih organov, kar lahko vodi v znižanje učinkovitosti in tudi smotrnosti ugotavljanja ter preprečevanja kršitev na sistemski ravni, predvsem pa se poseže v preventivni učinek nadzora.

Obravnava tematike je prinesla pozitiven rezultat na sistemski ravni. Varuh pa je MDDSZ še dodatno pozval, naj ugotovitve Varuha upošteva pri svojem nadaljnjem delu in izvrševanju pristojnosti. 4.1-32/2017

Natisni: