Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Policisti niso ustrezno sprejeli kazenske ovadbe


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je navajala, da na PP Hrastnik niso želeli sprejeti prijave o vlomu in kraji njenega vozniškega dovoljenja ter nekaterih drugih stvari. V zvezi s tem je Varuh opravil poizvedbo pri MNZ, ki je v odgovoru med drugim sporočila, da je policistom PP Hrastnik znano, da ima pobudnica zdravstvene težave, ki so povezane z njenim duševnim zdravjem. Prav tako naj bi policistom naznanila, da naj bi ji v stanovanje vlomil oče, ki naj bi ji poleg vozniškega dovoljenja odtujil tudi vrtalnik, obutev in zdravstveno dokumentacijo.

Zaradi očitnih razlik med zatrjevanjem pobudnice kako naj bi prišlo do dogodka in pojasnil v odgovoru MNZ, smo za razjasnitev okoliščin opravili obisk PP Hrastnik in ob tem vpogledali tudi v spis obravnave pobudničinega primera.

Ugotovili smo, da ima PP Hrastnik v poročilu dežurnega policista za dne 2. 3. 2016 sicer evidentirano prijavo pobudnice glede pogrešitve vozniškega dovoljenja, vendar policisti od nje niso sprejeli, niti sestavili nobenega zaznavnega dokumenta (zapisnika ali uradnega zaznamka o sprejemu ustne kazenske ovadbe). Razen omenjene točke v poročilu dežurnega PP Hrastnik ni imela nobenega evidentiranega opravila v zadevi pobudnice vse do pisma pobudnice, ki ga je PP Hrastnik prejela 27. 6. 2016 (pismo s praktično enako vsebino je pobudnica naslovila tudi na Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave (UKP GPU)). Šele po teh dveh pismih in naročilu UKP GPU, da PP Hrastnik primer pobudnice obravnava, so policisti te PP prve ukrepe glede preiskave primera pobudnice začeli izvajati 20. 7. 2016 in sicer so sestavili uradni zaznamek o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah kaznivega dejanja. Istega dne (20. 7. 2016) so nato policisti PP Hrastnik že sestavili poročilo za Okrožno državno tožilstvo Ljubljana, Zunanja izpostava Trbovlje. Dne 26. 9. 2016 pa je državna tožilka na PP Hrastnik poslala poziv na dopolnitev poročila, v katerem je izpostavila, da ne vsebuje prav nikakršnih prilog, razen uradni zaznamek o ugotovljenih dejstvih. Šele po tej intervenciji državne tožilke so policisti PP Hrastnik začeli izvajati določene aktivnosti oziroma zbirati dodatna obvestila.

S temi ugotovitvami smo seznanili MNZ in zaprosili za dodatna pojasnila. Ob tem smo poudarili, da pobude ne obravnavamo z vidika, ali je bilo v konkretni zadevi prijavljeno kaznivo dejanje storjeno, saj lahko to ugotovi in o tem odloči le pristojni organ po predpisanem postopku. Opozorili pa smo, da je sicer enako vestnega in skrbnega obravnavanja upravičena tudi prijava osebe, ki je policiji "dobro poznana". Kakršnokoli vnaprejšnje opredeljevanje do prijave takšne osebe bi lahko le ogrozilo izvajanje ene temeljih nalog policije, ki je v preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj in prekrškov. Policija je namreč zavezana posredovati, če gre za sum storitve prekrška ali celo kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in to ne glede na posebnosti določene osebe oziroma njenega duševnega stanja. Zavezana je ukrepati, če gre za nalogo iz njene pristojnosti in to ne glede na to, kdo zaprosi za njeno intervencijo.

Na podlagi naših ugotovitev in dodatnega preverjanja je MNZ ocenil, da bi na PP Hrastnik morali od pobudnice sprejeti prijavo o tatvini vozniškega dovoljenja že 2. 3. 2016. Policisti bi prijavo kaznivega dejanja morali sprejeti, ker niso pristojni za presojo njenega zdravstvenega stanja.

 

Pobudnico smo seznanili z našim posredovanjem in odgovorom MNZ ter njeno pobudo ocenili kot utemeljeno, ker se je izkazalo, da policisti njene prijave niso obravnavali z zadostno vestnostjo in skrbnostjo.

Ker je MNZ ob obravnavi konkretnega primera zaznal še nekatere druge nepravilnosti, je napovedal, da bo strokovna služba Policijske uprave Ljubljana na PP Hrastnik opravila nadzor nad obravnavo in evidentiranjem prijav kaznivih dejanj. Konkretni primer pa naj bi preučili tudi v smislu odgovornosti policistov za kršitev delovnopravne zakonodaje. Ob tem kot pozitivno ocenjujemo tudi zagotovilo MNZ, da bodo vse policijske enote opozorjene na pomen strokovnega, kvalitetnega in temeljitega preverjanja domnevnih nepravilnosti v postopkih policistov. V konkretnem primeru se je namreč pokazalo, da so bile nepravilnosti odkrite šele po ponovni poizvedbi Varuha, v kateri so bile izpostavljene pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali ob neposrednem vpogledu v dokumentacijo na PP Hrastnik. 6.1-49/2016

 

Natisni: