Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pobudnik je prejel vsebinski odgovor policije šele po intervenciji Varuha

Pobudnik je na uvodni javnosti dostopni Facebook strani določenega uporabnika opazil logotip "velike rdeče zvezde s srpom in kladivom", poleg katere je bil napis in pasica: "Sons of Anarchy" ter tudi zapis: "Zaposlen pri MNZ, Policija". Menil je, da je takšen način navajanja zaposlitve v Policiji ter hkratna uporaba simbolov, ki jih je ocenil kot totalitaristične, in skupine "Sons of Anarchy" v neskladju s četrtim členom Kodeksa policijske etike[1], zato je na Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) oziroma Policijo naslovil "Predlog za opredelitev glede javne uporabe totalitarnega simbola 'rdeča zvezda s srpom in kladivom' ter naziva in pasice 'Sons of Anarchy' ob hkratnem sklicevanju na zaposlitev pri MNZ – Policija". Z njim je predlagal, da Policija zavzame stališče, ali je opisano ravnanje imenovanega policista na Facebook portalu v skladu s Kodeksom policijske etike. Policijska uprava (PU) Celje mu je odgovorila, da po preučitvi primera ugotavlja, da opisano ravnanje policista v zasebnem življenju nima take vsebine, da bi z njim kršil pozitivno zakonodajo, oziroma da bi imelo znake prekrška ali kaznivega dejanja. Takšen odgovor pobudnika ni zadovoljil, zato je na PU Celje naslovil novo zahtevo, da ta zavzame stališče o tem, ali je opisano ravnanje policista v skladu s policijsko etiko. Ob tem je poudaril, da si je policist s tem, ko je na sporni internetni strani zapisal, da je zaposlen v Policiji, sam omejil svobodo govora na internetu, saj bi kot policist moral upoštevati spoštovati višje etične standarde, kot drugi uporabniki tega portala. Na ta dopis odgovora ni prejel, zato je za pomoč zaprosil Varuha človekovih pravic RS (Varuh).

 

Varuh je s poizvedbo pri MNZ želel preveriti, ali je zgoraj citiran predlog pobudnika morda obravnavalo tudi MNZ hkrati pa je predlagal, da nas MNZ seznani z odgovorom, ki ga je (oziroma ga bo) prejel pobudnik na njegovo drugo vlogo. MNZ nas je seznanilo, da je predlog pobudnika obravnavala Policija, ki je izvedla notranjevarnostni postopek. Ugotovljeno je bilo, da Resolucija Evropskega parlamenta z 2. 4. 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu opredeljuje totalitarizem, ne pa tudi simbolov, ki naj bi opredeljevali totalitarne sisteme. V notranjevarnostnem postopku je bilo sicer potrjeno, da je imenovani policist na svoji Facebook strani uporabil simbol rdeče zvezde s srpom, kot tudi napis "Sons of Anarchy", ki je naslov televizijske serije ter, da je ob tem navedel, da je zaposlen v Policiji, vendar policist s tem ni kršil veljavne zakonodaje, oziroma to dejanje nima znakov kaznivega dejanja ali prekrška. MNZ je zaključilo, da ni bilo ugotovljeno, da bi objave na Facebook profilu policista vplivale na njegovo zakonito in strokovno izvajanje policijskih nalog. Njegovega ravnanja pa zaradi pravne nedorečenosti in opisanih okoliščin MNZ ni moglo šteti kot odklonsko ravnanje, ki bi predstavljalo kršitev predpisov, internih aktov in etičnih kodeksov, ki veljajo za uslužbence policije, in bi negativno vplivalo na notranjo varnost v policiji ali na njen ugled. Policist je po razgovoru v notranjevarnostnem postopku sicer zamenjal rdečo zvezdo s srpom in kladivom z rdečo zvezdo s stisnjeno pestjo, umaknil pa je tudi zapis o tem, kje je zaposlen. MNZ je ob tem tudi pripomnilo, da si policija prizadeva za ohranjanje integritete in etičnih norm. Stalno skrbi za ugled in ravna tako, da ohranja in krepi zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja nalog. Sicer je MNZ tudi sporočilo, da se pobudnik ni strinjal z odgovorom PU Celje, vendar mu Policija ni odgovorila, ker je ocenila, da je svoje ugotovitve pobudniku korektno opisala že v prvem odgovoru.

 

Varuh se s prejetimi pojasnili MNZ ni povsem strinjal. Presodili smo, da bi PU Celje, ki je ocenila, da dodatna pojasnila pobudniku na njegovo ponovno vlogo niso potrebna, ravnala bolj v skladu z načelom dobrega upravljanja, če bi pobudnika na njegovo zahtevo po dodatnih pojasnilih tudi pisno seznanila s tem, da ponovnega odgovora v isti zadevi ne bo prejel, ker ta po njeni oceni ni potreben. Nenazadnje že razlogi vljudnosti terjajo, da vlagatelj v razumnem času prejme odziv organa na svojo vlogo, še toliko prej, če gre zgolj za obvestilo, da naj odgovorov na morebitna nadaljnja pisanja vlagatelj ne pričakuje. Hkrati pa je Varuh poudaril, da tudi sicer težko sledi pojasnilu, da naj bi pobudnik že s (prvim) odgovorom PU Celje prejel ustrezen odgovor glede njegovega predloga. Pobudnik namreč ni bil obveščen o tem, kako je bil primer preučen, oziroma na kakšni podlagi so bile ugotovitve iz odgovora sploh sprejete, odgovor pa niti ne vsebuje opredelitve oziroma pojasnil o skladnosti ravnanja policista s Kodeksom policijske etike, kar pa je bilo bistvo zahteve vlagatelja – pobudnik je namreč prejel zgolj sporočilo direktorja PU Celje: "Obveščamo vas, da smo, potem ko smo 14. 5. 2015 prejeli vaše pisanje, primer preučili. Ugotavljamo, da ravnanje policista (v zasebnem življenju), ki ste ga izpostavili, nima take vsebine, da bi kršilo pozitivno zakonodajo oz. da bi imelo znake prekrška ali kaznivega dejanja." MNZ smo zato zaprosili za dopolnitev odgovora s sporočilom o tem, katero telo v Policiji odloča o skladnosti ravnanja policista s Kodeksom policijske etike in kakšno je njegovo stališče glede problematike, ki jo je izpostavil pobudnik. Pri tem je Varuh poudaril, da je lahko določeno ravnanje, tudi če ni predpisano kot kaznivo dejanje ali prekršek, etično sporno, poleg tega pa je pobudnik tudi sicer predvsem želel prejeti prav pojasnilo o skladnosti ravnanja policista s Kodeksom policijske etike, in to z njegovim četrtim členom. Predlagali smo tudi, da izpostavljeni primer preuči Odbor za integriteto in etiko, ki je posvetovalno telo generalnega direktorja policije, saj se glede na pomembnost in razširjenost sodobnih poti komuniciranja, kot je uporaba Facebook portala, ugotovitve glede njegove uporabe po naši presoji ne smejo zaključiti z ugotovitvijo, da gre za pravno nedorečenost, še zlasti upoštevajoč dejstvo, da je v obravnavanem primeru očitno šlo za uporabo Facebook profila, ki je (bil) javno dostopen vsakomur, kar že pojmovno ne sodi zgolj v sfero zasebnega življenja posameznega policista, poleg tega pa je vsak policist tudi v zasebnem življenju zavezan skrbeti za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije.

 

MNZ je sledilo predlogu Varuha. Opisano ravnanje policista je presodil še Odbor integriteto in etiko. Ta je v svojem mnenju izpostavil, da za interpretacijo simbolov, ki jih je uporabljal policist na svojem Facebook profilu, sicer ni pristojen, ter hkrati poudaril, da policisti, tako v službi kot zasebno, ne smejo uporabljati simbolov, ki so kakorkoli sovražno nastrojeni proti katerikoli skupini, oziroma ki nosijo negativno sporočilno vrednost ali so žaljivi. Ob tem je tudi pripomnil, da so za človeka kot »simbolno bitje« simboli zelo pomembni in da v sebi nosijo veliko sporočilno vrednost, zaradi tega morajo biti policisti kot predstavniki vsega ljudstva, pri uporabi simbolov zelo previdni oziroma se jih morajo izogibati kolikor nosijo kakršnokoli negativno sporočilo, za katerekoli skupino prebivalstva. Skladno z navedenim uporaba simbolov nacizma, antisemitizma, totalitarizma ipd., s strani policistov kot uradnih in javnih oseb, zagotovo predstavlja kršitev določil Kodeksa policijske etike glede varovanja ugleda policije, za kar policisti nosijo moralno odgovornost. Za konkretni primer pa je Odbor ocenil, da: "... v kolikor bi policist na svojem Facebook profilu uporabljal simbole, ki bi bili v nasprotju z Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, bi bilo njegovo ravnanje v nasprotju z etičnimi standardi, ki jih določa Kodeks policijske etike." MNZ nas je hkrati obvestilo, da je pobudnika Policija tudi seznanila z dodatnimi pojasnili, ki vsebujejo oceno Odbora za integriteto in etiko. Tako je pobudnik po posredovanju Varuha prejel odgovor tudi na njegovo drugo vlogo.

 

Varuh se z mnenjem Odbora za integriteto in etiko ter MNZ, da policisti simbolov, ki so kakorkoli sovražno nastrojeni proti katerikoli skupini, oziroma ki nosijo negativno sporočilno vrednost, ali so žaljivi, ne smejo uporabljati niti v službi niti zasebno, strinja. Tudi če dejanja opisanega ravnanja policista ni moč oceniti kot prekršek ali kaznivo dejanje, bi bilo po mnenju Varuha prav, da bi se mu policist v opisanem primeru izognil. Z njim je namreč očitno (vsaj pri pobudniku) sprožil negativne občutke.

 

Poleg tega je Varuh štel pobudo kot utemeljeno tudi zato, ker pobudnik na njegovo (drugo) pismo Policijski upravi Celje oziroma njenemu direktorju, ni prejel odgovora. MNZ najprej odločitve Policije, da pobudnik ne potrebuje dodatnega odgovora, niti ni grajalo. Šele po opozorilu Varuha, da bi bilo bolj v skladu z načelom dobrega upravljanja, če bi pobudnik prejel odgovor tudi na njegovo drugo pismo, mu je bil ta poslan. Posredovanje Varuha se je v tem primeru torej izkazalo kot potrebno in uspešno. 6.1-30/2015

 


[1] Četrti člen Kodeksa policijske določa:

" Policisti pri opravljanju svojega dela in v zasebnem življenju skrbimo za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije. Posebej skrbimo za krepitev integritete v policijski organizaciji. Pri svojem delu smo načelni, dosledni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri stiku z ljudmi, državnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami pa vljudni in korektni."

Natisni: