Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

FURS pobudnico seznanil z obstojem davčnega dolga po pokojnem očetu več let po njegovi smrti

Kršitelj: Finančna uprava Republike Slovenije
Kršitev: 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva | 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je v stiski obrnila pobudnica, ki jo je FURS več let po pravnomočnosti sklepa o dedovanju nenadoma z obvestilom pozvala, da poravna dolg po umrlem očetu in se tako izogne izvršbi.

Varuh je v okviru obravnave podobnega primera prejel pojasnila FURS-a, da je glavni razlog nerešenih zahtevkov, ki so bili evidentirani pred 15. 6. 2016, da iz odgovora sodišča izhaja, da je zapuščinski postopek še v teku oziroma da FURS podatka o zapuščinskem postopku nima.

Varuh je glede na navedeno na FURS-u opravil poizvedbo o okoliščinah v navedeni zadevi. Iz odgovora davčnega organa ni bilo razbrati utemeljenega razloga, zakaj je bila pobudnica, kot dedinja, o obstoju dolga in dolžnosti njegovega poplačila obveščena šele več let po pravnomočnosti sklepa o dedovanju. Zato je Varuh v ravnanju davčnega organa ugotovil kršitev pravice do pravnega sredstva (pobudnica ni imela možnosti zavarovati svojih pravic že v času zapuščinskega postopka) in neskladje z načelom dobrega upravljanja ter načelom pravičnosti. 14.3-28/2019

Natisni: