Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v zvezi s pomanjkanjem delovnih inšpektorjev od pristojnih državnih organov terja rešitve

Varuh posebno pozornost namenja kršitvam in zlorabam človekovih pravic v okviru delovnih razmerji, pri čemer je v praktično vseh preteklih letnih poročilih opozoril na velik kadrovski primanjkljaj inšpekcijskih služb, predvsem Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD). Varuh pristojne državne organe ponovno poziva k resnem premisleku o dodatnih zaposlitvah na IRSD, ki bodo omogočile ustrezno izvajanje inšpekcijskih nadzorov in s tem spoštovanje človekovih pravic.

Varuh je v letu 2018 z zaskrbljenostjo spremljal poročanje medijev o odločitvi Vlade, da načrtuje le pet novih zaposlitev inšpektorjev na IRSD. Tovrstna politika zaposlovanja je v nasprotju z lanskoletnim pozivom Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora, ki je Vladi predlagal, naj v kadrovskem načrtu omogoči zaposlitev vsaj 20 novih inšpektorjev za nadzor delovnih razmerij do konca leta 2018 in da naj za to zagotovi ustrezna proračunska sredstva.

Varuh ocenjuje, da je nekaj manj kot 80 inšpektorjev absolutno premalo za vas področja, ki so v pristojnosti IRSD, in za približno 200.000 poslovnih subjektov, ki zaposlujejo več kot 800.000 ljudi. Ker je inšpektorjev premalo, se ne morejo učinkovito odzivati na prejete prijave, niti ukrepati na podlagi lastnih opažanj in zaznav. Kršitve se tako ne odpravljajo, vprašljiva pa je tudi preventivna funkcija inšpekcijskih postopkov. Kadrovska podhranjenost IRSD neposredno vpliva na zmanjševanje spoštovanja človekovih pravic na področju zaposlitve in dela.

Varuh je zato v sporočilu za javnost opozoril, da mora država skladno z določbo četrte točke člena A Evropske socialne listine, ki zavezuje Republiko Slovenijo, vzdrževati sistem inšpekcije dela, ki ustreza razmeram v državi. Republiko Slovenijo zavezujeta tudi Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini in Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu. Obe navedena mednarodnopravna instrumenta enako kot Evropska socialna listina od držav podpisnic zahtevata vzdrževanje sistema inšpekcije dela, tudi preko zadostnega števila inšpektorjev. Skladno z navedenima konvencijama mora število inšpektorjev med drugim odražati tako pomembnost zadolžitev inšpektorjev, kot tudi število delodajalcev ter zaposlenih.

Varuh je na podlagi pobude, ki nam jo je v zvezi s problematiko nezadostnega zaposlovanja posredovala tudi Sindikalna skupina IRSD, naslovil poizvedbo tudi na Vlado. Iz odgovora, ki so ga nam posredovali je razvidno, da je Vlada MDDSZ odobrila devet dodatnih kvot, razdelite le teh pa je po mnenju Vlade stvar predstojnika ministrstva. Vlada je sicer poudarila, da se zaveda pomena ustreznega delovanja inšpektoratov na vseh področjih, zato je ob sprejemu Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leti 2018 in 2019, naložila ministrstvom, da v okviru kvote dovoljenih zaposlitev za ministrstva in organe v sestavi posebno pozornost namenijo ustrezni kadrovski dopolnitvi delovnih mest inšpektorjev.

Varuh pristojne državne organe poziva k resnem premisleku o dodatnih zaposlitvah na IRSD, ki bodo omogočile ustrezno izvajanje inšpekcijskih nadzorov in s tem spoštovanje človekovih pravic. Varuh je zaradi kršitev predpisov (predvsem navedeni mednarodni dokumenti in Ustava RS (zlasti kršitev dostojanstva, socialne varnosti) ter načela dobrega upravljanja pobudo zaključil kot utemeljeno). 10.2–19/2018

Natisni: