Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Direkcija RS za vode ne odgovarja na dopise posameznikov niti Varuha

V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno kršenje določil Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanašajo na odgovarjanje na prejete dopise, s strani Direkcije RS za vode, saj ta v enem letu ni odgovorila na dopis pobudnikov, prav tako se v skoraj pol leta ni odzvala na več Varuhovih pozivov k odgovoru.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel pobudo iz katere je izhajalo, da Direkcija RS za vode (Direkcija) pobudnikom že eno leto ni odgovorila na dopis, iz katerega je evidentno razvidno, da pričakujejo odgovor. Varuh se je s poizvedbo obrnil na Direkcijo, vendar prav tako neuspešno, saj tudi po dveh urgencah in skoraj dodatnega pol leta odgovora Direkcije nismo prejeli, prav tako ga niso prejeli pobudniki.

Direkcija je s takšnim ravnanjem kršila določila Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanašajo na odgovarjanje na prejete dopise. Organ mora namreč v skladu z omenjeno Uredbo odgovoriti na vse dopise, iz katerih je mogoče razbrati pričakovanje odgovora in identiteto pošiljatelja, razen če se vsebina dopisa nanaša na postopek, ki se še vodi pri organu, če je dopis šikanozen, ali če je organ pošiljatelju na bistveno podobno vprašanje že odgovoril. Organ odgovori najpozneje v 15 dneh po prejemu dokumenta, za zahtevnejše zadeve pa organ v tem roku pošiljatelju pošlje vsaj obvestilo o nadaljnjem postopanju in roku, ki ga je mogoče pričakovati za pripravo odgovora.

Pobudo štejemo za utemeljeno. Od Direkcije pa pričakujemo, da tako pobudnikom kot tudi Varuhu nemudoma posreduje svoj odgovor, sicer bomo zadevo predstavili javno, primorani pa bomo začeti tudi postopke na podlagi 56. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP). 14.5-3/2018

Natisni: