Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nepotrebno soglasje sosedov za opravljanje dejavnosti

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je izpostavil vprašanje pridobitve soglasja sosedov za zakonito izvajanje dejavnosti varstva predšolskih otrok na domu. V zvezi z navedenim se je zaradi domnevne kršitve 14. člena Ustave RS - enakost pred zakonom s prijavo najprej obrnil na Inšpektorat RS za šolstvo in šport (v nadaljevanju: IRSŠŠ). Pooblastitelja sta namreč očitala sosedoma, da v »hiši dvojček«, v kateri naj bi skupno prebivali, nezakonito opravljata dejavnost varstva predšolskih otrok brez njunega soglasja. Pobudnik je zato v imenu svojih pooblastiteljev IRSŠŠ podal predlog za ugotovitev neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti varuha predšolskih otrok, prepoved opravljanja dejavnosti varuha predšolskih otrok in izbris s seznama varuhov predšolskih otrok. V nadaljevanju se je obrnil na Varuha predvsem z očitkom zoper prejeto odločitev IRSŠŠ, ki se niti na načelni ravni naj ne bi opredelil do njegovih navedb o obveznosti pridobitve soglasja lastnikov nepremičnin, katerih stene in stropovi mejijo na objekt, kjer se ta opravlja. Pobudnik je namreč menil, da je potrebno situacijo svojih pooblastiteljev, ki prebivajo v »hiši dvojček« enačiti s situacijo, kot jo predvideva 14. člen Stanovanjskega zakonika (SZ-1), skladno s katerim je za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja potrebno pridobiti soglasje etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe.

Varuh je navedbe pobudnika in posredovano dokumentacijo skrbno proučil. Pri obravnavi pobude se je Varuh skladno s svojimi pristojnostmi osredotočil zgolj na ravnanja organov oblasti in temu ustrezno opravil več poizvedb na IRSŠŠ ter Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP).

IRSŠŠ je Varuha obvestil, da so po opravljenem ogledu na naslovu, kjer se dejavnost varstva otrok na domu izvaja, ugotovili, da se dejavnost izvaja v zasebni hiši, ki stoji zadnja v nizu vrstnih hiš v ulici. Varuha so seznanili, da tudi sicer področna zakonodaja IRSŠŠ ne predpisuje pridobitve soglasja sosedov za izvajanje dejavnosti, zato so skladno s sklicevanjem pobudnika na 14. člen Stanovanjskega zakonika (SZ-1) po uradni dolžnosti na podlagi 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) zadevo odstopili v presojo oz. nadaljnjo obravnavo IRSOP.

V nadaljevanju je tudi Stanovanjska inšpekcija (v nadaljevanju: SI) IRSOP seznanila Varuha s svojimi ugotovitvami. SI je opravila vpogled v uradne evidence in ugotovila, da iz geodetskega izrisa parcele izhaja, da je predmetna stavba pooblastiteljev pobudnika samostojna stavba z lastno hišno številko, torej enostanovanjska stavba in ne dvojček, kot je v svojih dopisih zatrjeval pobudnik.

Zaradi navedenih razlogov je SI zaključila, da niso izpolnjeni pogoji za uvedbo inšpekcijskega postopka po uradni dolžnosti na podlagi določb SZ-1, saj ne gre za večstanovanjsko stavbo. Določbe SZ-1 glede obveznosti pridobitve soglasja etažnih lastnikov se namreč nanašajo na večstanovanjske stavbe. Pri obravnavani zadevi pa ne gre za etažno lastnino v večstanovanjskem objektu, temveč za povsem ločen objekt, zgrajen na samostojnem zemljišču z lastno parcelno številko.

Varuh je pridobljene odgovore natančno proučil z vidika veljavne zakonodaje. Tudi Varuh pritrjuje ugotovitvam IRSOP, saj kot izhaja iz uradnih evidenc ne gre za večstanovanjski objekt, temveč za posamezno nepremičnino. Ker se omenjene določbe SZ-1 glede obveznosti pridobitve soglasja etažnih lastnikov za opravljanja dejavnosti nanašajo na večstanovanjske stavbe, tako ni podane pristojnosti IRSOP. Upoštevaje vse navedeno zato nismo videli možnosti za intervencijo Varuha v konkretni zadevi.

Pobuda je bila neutemeljena. Pobudnika in njegova pooblastitelja smo napotili na sodno ali drugo mirno razrešitev civilnopravnega spora, saj Varuh nima pristojnosti posredovati v civilna razmerja med fizičnimi osebami. 5.7-52/2016

Natisni: